Billich, Martin: Použitie lineárnej kombinácie v úlohách analytickej geometrie

Boržíková, Jana: Úlohy lineárnej a nelineárnej aproximácie riešené MS Excel-om

Czaplinska, Joanna: Trudnosci w stosowaniu pojeć analitycznych przez absolwentów szkól srednich podczas rozwiazywania zadania egzaminacyjnego

Domoradzki, Stanislaw: Interakcja nauczyciel - uczeń

Džubová, Daša: Skúsenosti so zaradením predmetu Moľnosti využitia PC na 1. stupni ZŠ pri príprave budúcich učiteľov

Gunčaga, Ján: K propedeutike pojmu derivácia

Hejný, Milan: Anatómia slovnej úlohy o veku

Janáčková, Martina: Malá sonda do kombinatorického myslenia žiakov na SŠ

Jedinák, Dušan: Z histórie matematiky

Konc, Tomáš: Použitie Ficherovho faktoriálového testu v sociálnych vedách, pedagogike a psychológie pri výskume empatie

Kontrová, Lýdia: Limita postupnosti a "prípad skákajúceho panáčika"

Kopka, Jan: Ukázky heuristických stratégií

Kratochvílová, Jana: Strategie komplementu a mechanismus jejího vynoření

Kuruc, Ján: Číselné sústavy

Kvasz, Ladislav: Použitie histórie matematiky vo vyučovaní mat. analýzy

Lendelová, Katarína: O jednom experimente so žiakmi

Lengyelfalusy, Tomáš: Názornosť a abstrakcia pri riešení problémových úloh

Lukáč, Stanislav: Využitie programu MS Excel vo výučbe štatistiky

Major, Maciej - Nawolska, Barbara: Gry Penneya jako žródlo pojeć probabilistycznych dla uczniów

Melichar, Jan: Příprava učitelú základní školy na vstup evropské měny do České a Slovenské republiky

Mislivcová, Viera: Problémy pri vyučovaní matematiky v štúdiu popri zamestnaní

Mokriš, Marek: Inovácia a názornosť v číselných sústavách

Prídavková, Alena: Slovná úloha o veku a analýza jej rôznych riešení

Prokopová, Magdaléna, Rys Petr: Pojetí bodu a jeho vztahu k přímce: komparace fylogeneze a ontogeneze

Przenioslo, Malgorzata: Perceiving the concept of limit by secondary school pupils

Šebej, Peter: Zmena vlastnosti konvergencie pri aproximácii derivácie diferenciou

Scholtzová, Iveta: Elementy riešenia úloh z kombinatoriky

Štieberová, Adriana: Ako nás matematika robí slávnejšími a bohatšími

Sznajder, Maria: Przyklady pozamatematycznych metafor niekonwencjonalnych tworzonych spontanicznie przez dzieci nieslyszace

Urbańska, Aleksandra: "Duže liczby" w rozumieniu dzieci

Vagaská, Alena: Niektoré aspekty medzipredmetových vzťahov matematiky a mechaniky

Vancsó, Ödön: Klassiche und bayesianische Schätzung der Warscheinlichkeit dessen, dass beim Würfelwerfen die Sechs herauskommt

Vrábel, Peter: O jednej metóde dôkazov v elementárnej analýze využívajúcej lokálny a aditívny systém intervalov

Zareba, Lidia: Možlivošci uczniów w wieku 10-14 lat w zakresie stosowania symbolu literowego w procesie uogólniania - aprawozdanie z badań

Žilková, Monika: Kombinatorické hry v školskej matematike