PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.    Pracovné zaradenie: docent

    Kancelária: č. 245

    Telefón: 044/4326842

    e-mail: jguncaga@gmail.com taktoPoslať e-mail

    Konzultačné hodiny: po dohode mailom


 

publikačná činnosť    DAI Kvalifikačné práce:

    DAI01 GUNČAGA, J.: Úlohy na maximum a minimum. Diplomová práca. Bratislava, MFF     UK, 1997.

    DAI02 GUNČAGA, J.: Limitné procesy z didaktického hľadiska. Rigorózna práca, PF KU,     Ružomberok, 2002.

    DAI03 GUNČAGA, J.: Limitné procesy v školskej matematike. Dizertačná práca, FPV UKF,     Nitra, 2004.


    Zoznam monografií:

    1. GUNČAGA, J.: Matematická analýza – prípravný kurz, PF KU, Ružomberok, 2004.


    ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch:

    ADF01 GUNČAGA, J.: Jensenova nerovnosť, In: Disputationes Scientificae, č. 2, 2001, KU,     Ružomberok, s. 91-99.

    ADF02 GUNČAGA, J.: Možnosť využitia problémového vyučovania pri limitných procesoch.     In: Disputationes Scientificae,č. 1, 2002, KU, Ružomberok, s. 3 - 8.


    ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch a nerecenzovaných     zborníkoch:

    ADE01 GUNČAGA, J.: Zum Thema Folgen und Reihen, In: Beiträge zum     Mathematikunterricht. Berlin, Verlag Franzbecker, 2002, s. 203-206.

    ADE02 GUNČAGA, J.: Experyment s ciagami v gimnazjum, In: Studia Matematyczne     Akademii Swietokrzyskej, č. 9 , Kielce, 2002, s. 195 - 200.

    ADE03 GUNČAGA, J.: Przyklad z algebry liniowej rozwiazywany za pomoca programu     Mathematica, In: Matematyka i komputery, č. 14, Wilkowice, 2003, s. 16-17.

    ADE04 GUNČAGA, J.: Lernsequenz zum Thema Summe einer unendlichen geometrischen     Reihe, In: Beiträge zum Mathematikunterricht. Berlin, Verlag Franzbecker, 2003, s. 265-     -268.


    AED Vedecké práce v recenzovaných zborníkoch z domácich konferencií:

    AED01 GUNČAGA, J.: Motivačné úlohy vo vyučovaní logiky, In: Matematika v škole dnes a     zajtra. Zborník konferencie, Ružomberok, PF KU, 2000, s. 50 - 55.

    AED02 GUNČAGA, J.: Riešenie extremálnych úloh pomocou A-G nerovnosti, In: Autentické     vyučovanie a medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní matematiky. Zborník konferencie,     Banská Bystrica, UMB, 2000, s. 32 - 36.

    AED03 GUNČAGA, J.: Poznámky k hodnoteniu niektorých otvorených úloh projektu Monitor     2001, In: Matematika v škole dnes a zajtra. Zborník konferencie, Ružomberok, PF KU,     2001, s. 88 - 91.

    AED04 GUNČAGA, J.: Iné číselné sústavy, In: Matematika v príprave učiteľov 1. stupňa ZŠ.     Zborník konferencie, Banská Bystrica, UMB, 2001, s. 109 - 112.

    AED05 GUNČAGA, J.: Archimedova kvadratúra paraboly, In: III. Vedecká konferencia     doktorandov, UKF Nitra, 2002, s. 43- 47.

    AED06 GUNČAGA, J.: Limita postupnosti a súčet nekonečného radu - ukážka kvalitatívneho     a kvantitatívneho výskumu, In: Acta Mathematica 6, FPV UKF Nitra, 2003, s. 249 - 256.

    AED07 GUNČAGA, J.: Limita a derivácia funkcie - ukážka kvantitatívneho výskumu, In: V.     Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, UKF Nitra, 2004, s.     356 - 359.

    AED08 GUNČAGA, J.: Zavedenie limity a derivácie funkcie v bode, In: Acta Mathematica 7,     FPV UKF Nitra, 2004, s. 169 - 175.

    AED09 GUNČAGA, J.: K propedeutike pojmu derivácia, In: Žilinská didaktická konferencia,     Zborník konferencie, Žilina, FPV ŽU, 2004.


    AEC Vedecké práce v recenzovaných zborníkoch zo zahraničných konferencií:

    AEC01 GUNČAGA, J.: Súčty a súčiny členov postupností, In: Dva dny s didaktikou     matematiky. Zborník konferencie. PF UK Praha, 2001, s. 13 - 16.

    AEC02 GUNČAGA, J.: Niektoré motivačné metódy pri vyučovaní limitných procesov, In:     Aktivní konstrukce poznání, UJEP Ústí nad Labem, 2002, s. 105-109.

    AEC03 GUNČAGA, J.: Problems with Successive Addition of Logical conditions, In:     Matematyka IX prace naukowe, WSP Czestochowa, 2003, s. 143 - 148.

    AEC04 GUNČAGA, J.: Remarks on continuous fractions, In: 16 Annales Academiae     Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica III, AP Kraków, 2003, s. 61 - 66.

    AEC05 GUNČAGA, J.: Algoritmus delenia, In: Cesty (k) poznávání v matematice primární     školy, UP Olomouc, 2004, s. 98 - 102. 
pf.ku.sk