doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.    Pracovné zaradenie: docent

    Kancelária: č. 245

    e-mail: jan.guncaga@ku.sk taktoPoslať e-mail

    Konzultačné hodiny: utorok 11.15 - 12.15, streda 13:00 - 15:00


 

publikačná činnosť    DAI Kvalifikačné práce:

    DAI01 GUNČAGA, J.: Úlohy na maximum a minimum. Diplomová práca. Bratislava, MFF     UK, 1997.

    DAI02 GUNČAGA, J.: Limitné procesy z didaktického hľadiska. Rigorózna práca, PF KU,     Ružomberok, 2002.

    DAI03 GUNČAGA, J.: Limitné procesy v školskej matematike. Dizertačná práca, FPV UKF,     Nitra, 2004.


    BCI Skriptá a učebné texty:

    BCI01 GUNČAGA, J.: Matematická analýza – prípravný kurz, PF KU, Ružomberok, 2004.

    BCI02 GUNČAGA, J.: Využitie programu Derive pri zavedení derivácie funkcie v bode a
    určitého integrálu (e-learningový materiál), In:
    http://pf.ku.sk/projekty/kega/rekonstrukcia/e-materialy.htm


    AAB Vedecké monografie:

    AAB01 GUNČAGA, J., FULIER J, EISENMANN P.: Modernizácia a inovácia
    vyučovania matematickej analýzy. Ružomberok, PF KU, 2008, 306 s.
    ISBN 978-80-8084-311-3


    ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch:

    ADF01 GUNČAGA, J.: Jensenova nerovnosť, In: Disputationes Scientificae, č. 2, 2001, KU,     Ružomberok, s. 91 - 99. ISSN 1335-9185

    ADF02 GUNČAGA, J.: Možnosť využitia problémového vyučovania pri limitných procesoch.     In: Disputationes Scientificae,č. 1, 2002, KU, Ružomberok, s. 3 - 8. ISSN 1335-9185

    ADF03 GUNČAGA, J.: Iracionálne číslo ako výsledok limitného procesu. In: Obzory     matematiky, fyziky a informatiky, č. 1, 2006, PROTONIT, s. 1 – 8. ISSN 1335-4981


    ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch a nerecenzovaných     zborníkoch:

    ADE01 GUNČAGA, J.: Zum Thema Folgen und Reihen, In: Beiträge zum     Mathematikunterricht. Berlin, Verlag Franzbecker, 2002, s. 203-206. ISBN     3-88120-334-6

    ADE02 GUNČAGA, J.: Experyment s ciagami v gimnazjum, In: Studia Matematyczne     Akademii Swietokrzyskej, č. 9 , Kielce, 2002, s. 195 - 200. ISSN 1644-8510

    ADE03 GUNČAGA, J.: Przyklad z algebry liniowej rozwiazywany za pomoca programu     Mathematica, In: Matematyka i komputery, č. 14, Wilkowice, 2003, s. 16-17. ISSN     1509-2321

    ADE04 GUNČAGA, J.: Lernsequenz zum Thema Summe einer unendlichen geometrischen     Reihe, In: Beiträge zum Mathematikunterricht. Berlin, Verlag Franzbecker, 2003, s. 265-     -268. ISBN 3-88120-354-0

    ADE05 Gunčaga, J.: Grenzwertprozesse in der Schulmathematik, In: Journal für     Mathematik-Didaktik, č. 1, Stuttgart – Leipzig – Wiesbaden, 2006, s. 77 – 78. ISSN     0173-5322

    ADE06 Gunčaga, J., Powązka Z.: Badania nad wykorzystaniem pojęcia ciągłości funkcji do     definiowania pochodnej funkcji w punkcie. In: Roczniki Polskiego Towarzystwa     Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyky , č. 29, 2006, s. 5-28. ISSN 0208-8916

    ADE07 GUNČAGA, J, Tkačik Š.: Grundbegriffe der Analysis nach Professor Igor Kluvánek,     In: Beiträge zum Mathematikunterricht Teil 1. Berlin, Verlag Franzbecker, 2007,
    s. 264-267. ISBN 978-3-88120-474-3

    ADE08 GUNČAGA, J.: Das Konzept des Analysisunterrichts von Professor Igor Kluvánek –
    einige Ergebnisse der qualitativen Forschung, In: Teaching Mathematics and Computer
    Science. 5 (2007) 2, s. 349 – 362. ISSN 1589 - 7389


    AED Vedecké práce v recenzovaných zborníkoch z domácich konferencií:

    AED01 GUNČAGA, J.: Motivačné úlohy vo vyučovaní logiky, In: Matematika v škole dnes a     zajtra. Zborník konferencie, Ružomberok, PF KU, 2000, s. 50 - 55.

    AED02 GUNČAGA, J.: Riešenie extremálnych úloh pomocou A-G nerovnosti, In: Autentické     vyučovanie a medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní matematiky. Zborník konferencie,     Banská Bystrica, UMB, 2000, s. 32 - 36. ISBN 80-8055-444-7

    AED03 GUNČAGA, J.: Poznámky k hodnoteniu niektorých otvorených úloh projektu Monitor     2001, In: Matematika v škole dnes a zajtra. Zborník konferencie, Ružomberok, PF KU,     2001, s. 88 - 91.

    AED04 GUNČAGA, J.: Iné číselné sústavy, In: Matematika v príprave učiteľov 1. stupňa ZŠ.     Zborník konferencie, Banská Bystrica, UMB, 2001, s. 109 - 112. ISBN 80-8055-519-2

    AED05 GUNČAGA, J.: Archimedova kvadratúra paraboly, In: III. Vedecká konferencia     doktorandov, UKF Nitra, 2002, s. 43- 47. ISBN 80-8050-501-2

    AED06 GUNČAGA, J.: Limita postupnosti a súčet nekonečného radu - ukážka kvalitatívneho     a kvantitatívneho výskumu, In: Acta Mathematica 6, FPV UKF Nitra, 2003, s. 249 - 256.     ISBN 80-8050-666-3

    AED07 GUNČAGA, J.: Limita a derivácia funkcie - ukážka kvantitatívneho výskumu, In: V.     Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, UKF Nitra, 2004, s.     356 - 359. ISBN 80-8050-670-1

    AED08 GUNČAGA, J.: Zavedenie limity a derivácie funkcie v bode, In: Acta Mathematica 7,     FPV UKF Nitra, 2004, s. 169 - 175. ISBN 80-8050-755-4

    AED09 GUNČAGA, J.: K propedeutike pojmu derivácia, In: Žilinská didaktická konferencia,     Zborník konferencie, Žilina, FPV ŽU, 2004. (zborník na CD s ISBN 80-8070-271-3), počet     strán: 6

    AED10 GUNČAGA, J.: Projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov. In: Induktívne a deduktívne     prístupy k matematike, TU, Trnava, 2005 (zborník na CD s ISBN 80-8082-030-9)

    AED11 GUNČAGA, J., Tkačik Š.: Koncepcia vyučovania matematickej analýzy podľa Igora     Kluvánka, In: 38. konferencia slovenských matematikov, Žilinská pobočka JSMF, Žilina,     2006, s. 23-25. ISBN 80-8070-612-3

    AED12 GUNČAGA, J., Ortančíková H., Majherová J., Černák I.: Projekt celoživotného     vzdelávania učiteľov matematiky a informatiky, In: Žilinská didaktická konferencia, ŽU,     Žilina, 2005 (zborník na CD s ISBN 80-8070-429-5)

    AED13 GUNČAGA, J.: Zavedenie derivácie funkcie v bode s využitím IKT , In: IKT vo     vyučovaní matematiky, FPV UKF, Nitra, 2005, s. 35-42. ISBN 80-8050-925-5

    AED14 GUNČAGA, J., Fulier J., Eisenmann P.: Podnety k rozvoju funkčného myslenia, In:     Acta Mathematica 8 , FPV UKF, Nitra, 2005, s. 39 - 46. ISBN 80-8050-896-8

    AED15 GUNČAGA, J.: Graf funkcie – užitočný nástroj vo vyučovaní matematickej analýzy,     In: Acta Mathematica 9, FPV UKF, Nitra, 2006, s. 151 - 156. ISBN 80-8094-036-3

    AED16 GUNČAGA, J.: Tvorba matematických textov v LaTex-u, In: IKT vo vyučovaní     matematiky 2, UKF, Nitra, 2006, s. 250 - 255. ISBN 80-8094-057-6

    AED17 GUNČAGA, J., Fulier J: Modul matematickej analýzy v kurze ďalšieho vzdelávania     učiteľov, In: Matematika v škole dnes a zajtra. Zborník konferencie, Ružomberok, PF KU,     2006, s. 66 – 74. ISBN 80-8084-066-0


    AEC Vedecké práce v recenzovaných zborníkoch zo zahraničných konferencií:

    AEC01 GUNČAGA, J.: Súčty a súčiny členov postupností, In: Dva dny s didaktikou     matematiky. Zborník konferencie. PF UK Praha, 2001, s. 13 - 16. ISBN 80-7290-068-4

    AEC02 GUNČAGA, J.: Niektoré motivačné metódy pri vyučovaní limitných procesov, In:     Aktivní konstrukce poznání, UJEP Ústí nad Labem, 2002, s. 105-109. ISBN     80-7044-427-4

    AEC03 GUNČAGA, J.: Problems with Successive Addition of Logical conditions, In:     Matematyka IX prace naukowe, WSP Czestochowa, 2003, s. 143 - 148. ISBN     83-7098-824-5

    AEC04 GUNČAGA, J.: Remarks on continuous fractions, In: 16 Annales Academiae     Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica III, AP Kraków, 2003, s. 61 - 66. ISSN     1643-6555

    AEC05 GUNČAGA, J.: Algoritmus delenia, In: Cesty (k) poznávání v matematice primární     školy, UP Olomouc, 2004, s. 98 - 102. ISBN 80-244-018-X

    AEC06 Gunčaga, J., Tkačik Š.: Derivative of a function at a point, In: XIIth Czech – Polish –     Slovak Mathematical School, UJEP, Ústí nad Labem, 2005, s. 120-124. ISBN     80-7044-663-3

    AEC07 GUNČAGA, J.: Equations f(x)= f^-1(x) as a generator of mathematics teaching prob-     lems. In: Matematyka XII prace naukowe, AJD, Czestochowa, 2007, s. 215 - 219. ISBN     978-83-7455-013-0 ISSN 1896-0286 
math.ku.sk