Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Ďalšie celoživotné vzdelávanie učiteľov matematiky, fyziky, informatiky, výtvarnej výchovy a biológie (2006 - 2007)


Projekt č. 11230220297
Matematické a informatické moduly - Akreditovaný kurz č. 2057/13031/2005/301/1
(Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou)

Projekt Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku je realizovaný v partnerstve so Združením katolíckych škôl Slovenska, Odborom školstva Mestského úradu v Ružomberku a Krajským školským úradom v Žiline. Európsky sociálny fond bol zriadený Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva s cieľom zlepšiť pracovné príležitosti na vnútornom trhu a tým prispieť k zvýšeniu životnej úrovne. Úlohou Európskeho sociálneho fondu je rozširovanie možností zamestnania, zvyšovanie geografickej a profesijnej mobility pracovníkov v Spoločenstve a uľahčovanie ich adaptácie na priemyselné zmeny a zmeny vo výrobných systémoch najmä odborným vzdelávaním a rekvalifikáciou. Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov.

Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu

Počas trvania celého projektu prebieha ďalšie vzdelávanie učiteľov v rámci seminárov rôznych modulov (je možné absolvovať i viac modulov). Všetky semináre sú bezplatné, takisto ubytovanie a cestovné hradí a zabezpečuje usporiadateľ. Cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami, okrem MHD pre účastníkov mimo mesta Ružomberok hradí usporiadateľ.

Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu

Časový rozpis projektu Fotogaléria Prihlášky na aktuálne semináre

Matematické moduly:


Informatické moduly:
Fyzikálne moduly:
Biologické moduly:
Moduly výtvarnej výchovy:
Moduly pedagogiky (pre učiteľov všetkých predmetov):
Konferencie (podporované projektom):

Učitelia si môžu vybrať jeden alebo aj viac modulov. Každý z vybraných modulov bude ukončený napísaním výslednej správy. Po absolvovaní modulu obdržia účastníci osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou podľa zákona č. 567/2001 Z.z. (zákon o ďalšom vzdelávaní).