<
Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Využívanie IKT vo vyučovaní matematiky


Seminár IKT vo vyučovaní matematiky sa uskutoční v dňoch 1.- 2. marca 2007 (štvrtok, piatok) v budove Pedagogogickej fakulty KU na Námestí Andreja Hlinku 56 v Ružomberku.

Začiatok seminára je vo štvrtok 1. marca o 11.00 hod. Ubytovanie a stravné hradí a zabezpečuje usporiadateľ z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF). Ubytovanie a strava budú zabezpečené v penzióne Panský dom na Námestí Andreja Hlinku neďaleko budovy rektorátu.

Usporiadateľ hradí aj cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami, okrem MHD pre účastníkov mimo mesta Ružomberok. V prípade záujmu o jeho uhradenie budeme vyžadovať cestovné lístky a číslo účtu, na ktorý ho budeme uhrádzať po skončení seminára.

Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu


Program seminára

Kurz Cabri geometrie - osnova (RNDr. Vladimír Jodas)

 • Prvé kroky s Cabri - 40´
 • Cabri a planimetria - 90´
 • Cabri a funkcie - 60´
 • Cabri a stereometria, Cabri 3D - 90´
 • Cabri v práci učiteľa, práca s CD Matematická čítanka - 30´
 • Pracovné listy pre žiakov - 30´
 • Cabri II plus - 30´
 • Cabri na Internete - 30´
Spolu 400´ = 8 vyučovacích hodín

Spôsob práce
Kombinácia prednášky a cvičenia. Lektor prezentuje obsah obrazovky svojho počítača prostredníctvom dataprojektoru, účastníci kurzu pracujú súčasne podľa pokynov a ukážok lektora na svojich počítačoch.

Cieľ kurzu
Absolventi kurzu by mali byť schopní vo svojej učiteľskej praxi používať pripravené metodické materiály, resp. po ďalšej praxi aj takéto jednoduché materiály si samostatne zhotovovať.

Kurz DERIVE - osnova
 • Úprava algebraických výrazov, riešenie rovníc a ich sústav
 • Vektory, matice a operácie s nimi
 • Derivácia, integrál, limity, postupnosti
 • Grafy funkcií s jednou neznámou (2D)
 • Grafy funkcií v priestore, analytická geometria
 • Tvorba matematického dokumentu
Spolu 8 vyučovacích hodín.

Cieľ kurzu
Učitelia matematiky na SŠ sa môžu zoznámiť s didaktickým softvérom DERIVE, ako aj s konkrétnymi možnosťami jeho využitia na hodinách. Je to vhodné najmä vzhľadom na skutočnosť, že tento didaktický softvér je súčasťou edukačného balíčka Projektu Infovek.