<
Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Využívanie multimédií a informačných komunikačných systémov vo vyučovaní informatiky


Seminár modulu Využívanie multimédií a informačných komunikačných systémov vo vyučovaní informatiky sa uskutočnil v dňoch 1. - 2. februára 2007 v priestoroch Katedry informatiky PF KU.

Úlohou seminára bolo pomôcť učiteľom informatiky základných a stredných škôl používať vo svojej učiteľskej praxi moderné multimediálne prostriedky, výučbové programy a materiály, resp. po ďalšej praxi takéto materiály si samostatne zhotovovať. V tomto module sa zoznámili s multimédiami, s informačnými komunikačnými systémami a s možnosťami ich využitia vo vyučovacom procese. Veríme, že po absolvovaní tohto seminára budú schopní na vysokej odbornej a didaktickej úrovni používať multimediálne prostriedky vo vyučovaní informatiky na všetkých typoch ZŠ a SŠ a viesť žiakov k tvorivosti a aplikovaniu získaných poznatkov v danej oblasti.

Seminár pozostával z praktických cvičení. Lektori prezentovali obsah obrazovky svojho počítača a multimediálnych prostriedkov prostredníctvom dataprojektora. Účastníci kurzu pracovali súčasne podľa pokynov a ukážok lektora na svojich počítačoch a v spolupráci s ním pripravovali rôzne motivačné úlohy, ktoré využijú pri vyučovaní.

Seminár tvorili tieto tematické celky:

  • Miesto a úloha informačných komunikačných systémov
  • Multimédiá v učebných osnovách SŠ
  • Tvorba a spracovanie zvuku
  • Streaming zvukových materiálov
  • Digitálna fotografia
  • Tvorba fotoprezentácie
  • Tvorba a spracovanie videa

Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu