Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Základné fyzikálne pokusy - 30.8.2006


Seminár Základné fyzikálne pokusy sa uskutočnil dňa 30. augusta 2006 v budove Akademického projektového inštitútu PF KU v Ružomberku. Zúčastnilo sa ho 13 učiteľov. Úlohou seminára bolo oboznámiť učiteľov fyziky so základnými experimentmi, ktoré môžu využívať vo svojej pedagogickej praxi na skvalitnenie vyučovacieho procesu a zvýšenie motivácie žiakov. Po skončení seminára, niektorí učitelia vypracovali výsledné práce, v ktorých popísali využitie nových získaných poznatkov v rámci svojich tried. Následne im bolo vyhotovené aj osvedčenie o absolvovaní modulu Základné fyzikálne pokusy.

Fotogaléria


Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu

Učebný plán:

1. Význam experimentálnej práce vo fyzike a význam demonštrácie žiackych pokusov a meracích praktík na školách.
2. Vybrané demonštrácie z magnetizmu.
3. Predvedenie a vysvetlenie úloh z praktika Základné fyzikálne pokusy (PZFP), ktoré budú účastníci seminára merať. Zaobchádzanie s meracími prístrojmi.
4. Praktické cvičenie (meranie) v skupinách po dvoch na pripravených 16 aparatúrach, protokoly a referáty z meraní.
5. Poznámka: Návody k meracím úlohám budú účastníkom zaslané poštou a je potrebné, aby si ich vopred preštudovali.

Učebné osnovy:

Zoznam úloh pre demonštračné a meracie praktikum Základné pokusy z fyziky, 0/1, 2. ročník, zimný semester, pre učebný program Učiteľstvo pre základné školy na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku.

Mechanika a molekulová fyzika

1. Meranie rozmerov malých telies a špecifickej hmotnosti materiálov.
2. Matematické kyvadlo a meranie zemského gravitačného zrýchlenia g.
3. Reverzné fyzikálne kyvadlo a meranie gravitačného zrýchlenia g pri povrchu Zeme. 4. Mechanický lineárny oscilátor vertikálny.
5. Meranie koeficientov šmykového a valivého trenia vybraných materiálov.
6. Skúmanie kapilarity - meranie kapilárnej elevácie vody.

Elektrina a magnetizmus

7. Meranie odporu rezistorov ohmmetrom.
8. Meranie napäťovoprúdovej (VA) charakteristiky žiarovky (12V, 21W).
9a. Zdroje napätia pre školské laboratórne účely a meranie ich elektromotorického napätia E.
9b. Nabíjanie akumulátorov (monočlánkov a batérií).
10. Ohmov zákon a výkonové vzťahy pre jednosmerný uzavretý obvod (meranie E, U, I, Ri, Rz, Prz).
11. Meranie odporu a špecifického odporu vodičov Wheatstonovým mostíkom.
12. Spájanie odporov (lineárnych a nelineárnych - malých žiaroviek).
13. Meranie VA charakteristiky polovodičovej usmerňovacej diódy, zostavenie a vyskúšanie usmerňovača.
14. Meranie charakteristík bipolárneho tranzistora.
15. Pozorovanie sínusoidálnych elektrických napätí Lissajoussových obrazcov a meranie kmitočtu katódovým oscilografom.
16. Pozorovanie silového pôsobenia magnetov a zobrazenie ich magnetického poľa B pomocou železných pilín.
17. Meranie (mapovanie) magnetického poľa B magnetu teslametrom a skúmanie javu elektromagnetickej indukcie.

Optika

18. Skúmanie zobrazovania spojnou šošovkou (lupou) a meranie jej ohniskovej vzdialenosti.
19. Skúmanie zobrazovania objektívom a meranie jeho základných parametrov.
20. Skúmanie zobrazovania rovinným zrkadlom a dutým zrkadlom. Meranie ohniskovej vzdialenosti dutého zrkadla.
21. Skúmanie zobrazovania ďalekohľadom a meranie jeho uhlového zväžšenia.
22. Skúmanie zobrazovania mikroskopu a meranie jeho uhlového zväčšenia.
23. Pozorovanie a meranie Newtonových krúžkov a určovanie polomeru ploskovypuklej šošovky.
24. Meranie základných charakteristík kremíkových (mono-Si) slnečných článkov s PN prechodom.