Portál pre didaktiku matematiky      Obsah stránky:

 • Štátne vzdelávacie programy      

 • Stránky týkajúce sa didaktiky matematiky      

 • Zborníky z konferencií o didaktike matematiky      

 • Študijné materiály      Štátne vzdelávacie programy • ISCED 1 - Primárne vzdelávanie      

  Učebné osnovy      

  Učebné osnovy - upravené       • ISCED 2 - Nižšie sekundárne vzdelávanie      

  Učebné osnovy      

  Učebné osnovy - upravené       • ISCED 3 - Vyššie sekundárne vzdelávanie      

  Učebné osnovy      

  Učebné osnovy - upravené      Stránky týkajúce sa didaktiky matematiky • ERME - European Society for Research in Mathematics Education      

 • ICMI - International Commission on Mathematical Instruction      

 • Mathematics - Free E-Books       


Vyučovanie matematikyMatematické databázy a zdroje informácií
Hore

Zborníky z konferencií o didaktike matematiky • XVth Slovak-Czech-Polish Mathematical School, Spišské Podhradie 2008
  • Mathematica II      
  • Teaching Mathematics      

 • Matematika v škole dnes a zajtra, Ružomberok 2007      

 • Matematika v škole dnes a zajtra, Ružomberok 2006      

 • Matematika v škole dnes a zajtra, Ružomberok 2005      

 • XIth Slovak-Czech-Polish Mathematical School, Ružomberok 2004      

 • Matematika v škole dnes a zajtra, Ružomberok 2004      


Hore

Študijné materiályGeogebra aplety


Elementárne funkcie (text diplomovej práce a 14 apletov)      

Aplikácie diferenciálneho počtu (text diplomovej práce a 9 apletov)      

Úloha: Daný je uhol BAC a v jeho vnútri bod M. Zostrojte kružnicu k, ktorá sa dotýka ramien uhla AC, AB a prechádza bodom M.       

Parabola určená riadiacou priamkou d a ohniskom F.       

Graf funkcie sínus pomocou jednotkovej kružnice.       

Exponenciálna a logaritmická funkcia 1.       

Exponenciálna a logaritmická funkcia 2.       

Derive


Dotyčnica kružnice

Pojem derivácie funkcie v bode súvisí s pojmom dotyčnica krivky. Tento program využíva poznatky z analytickej geometrie na kreslenie dotyčnice kružnice.       

Definícia derivácie funkcie v bode

Definícia derivácie funkcie v bode Derivácia funkcie v bode sa často zavádza ako limita. Tento limitný proces je graficky charakterizovaný ako "prechod" od sečnice grafu funkcie k dotyčnici grafu funkcie v bode. Pomocou programu DERIVE je ukázaný tento limitný proces pomocou krátkeho programu s grafickým zobrazením. V uvedenom programe môžeme meniť funkciu f(x) a veľkosti x1, x2, x3, x4.       

Defínícia určitého integrálu - exhaustívna metóda

Pojem určitého integrálu je úzko previazaný s pojmom obsahu rovinného útvaru. Z hľadiska fylogenézy zohrávajú dôležitú úlohu kvadratúry rovinných útvarov, ktoré sa vyskytujú už v starogréckej matematike. Pomerne známou je Archimedova kvadratúra paraboly. Jednoduchou modifikáciou exhaustívnej metódy, ktorú využil Archimedes zo Syrakúz (287-212 pred Kr.) je možné riešiť aj nasledovnú úlohu:
Úloha 1: Vypočítajte obsah rovinného útvaru ohraničeného grafom funkcief: y = x3-2x+1,2, osou x a priamkami x = 0 a x = 0.8. Využite pritom exhaustívnu metódu a použite pri výpočte program DERIVE.
Uvedený program sa dá využiť aj pre ľubovoľné polynomické funkcie y = f(x), ktoré nadobúdajú na príslušnom intervale a,b kladné funkčné hodnoty a sú konvexné na tomto intervale.       

Definícia určitého integrálu - integrálne súčty

Pojem určitého integrálu súvisí aj s metódou integrálnych súčtov, ktorú použijeme pri riešení nasledujúcej úlohy:
Úloha 2: Vypočítajte obsah rovinného útvaru ohraničeného grafom funkcie y =2x - x3, osou x a priamkami x = 0 a x =0,8.
Uvedený program sa dá využiť aj pre ľubovoľné polynomické funkcie y = f(x), ktoré nadobúdajú na príslušnom intervale a,b kladné funkčné hodnoty a sú konvexné na tomto intervale. Pomocou tohto programu v DERIVE môžeme analogicky určiť aj obsah útvaru, ktorý by bol ohraničený aj inou polynomickou funkciou f : y = f(x), ktorá je rastúca na intervale a, b . Rovnako môžeme meniť aj parametre a, b v príkaze #1.       

Aplikácia určitého integrálu - obsah rovinného útvaru

Nasledujúci program je jednoduchou aplikáciou určitého integrálu na výpočet obsahu rovinného útvaru ohraničeného grafmi dvoch funkcií:       

Hore
 
pf.ku.sk