Stredisko didaktiky matematiky pre transfer poznatkovStredisko didaktiky matematiky pre transfer poznatkov bolo vybudované pomocou finančnej podpory z nasledujúcich projektov:
 • Matematika v schválených štátnych vzdelávacích programoch pre 1. a 2. stupeň základnej školy a pre gymnáziá (ISCED 1, 2, 3)

 • Stredisko didaktiky matematiky pre transfer poznatkov
Matematika v schválených štátnych vzdelávacích programoch pre 1. a 2. stupeň základnej školy a pre gymnáziá (ISCED 1, 2, 3)O projekteNázov projektu:

KEGA 3/7068/09 Matematika v schválených štátnych vzdelávacích programoch pre 1. a 2. stupeň základnej školy a pre gymnáziá (ISCED 1, 2, 3)

Anotácia:

Od roku 2008 dochádza vplyvom zmeny legislatívy a základných pedagogických dokumentov k významným zmenám prostredia pre vzdelávanie a výchovu na základných a stredných školách v SR. Cieľom projektu je analyzovať obsah predmetu matematika v schválenom štátnom vzdelávacom pláne. Pozornosť budeme venovať súladu schváleného počtu hodín výučby s obsahom pre jednotlivé ročníky, preskúmame možné problémy s implementáciou v teoretickej i praktickej rovine ako aj možnosti rozšírenia obsahu učiva predmetu matematika v rámci voliteľných hodín školských vzdelávacích programov. Identifikujeme medzipredmetové vzťahy k predmetom informatika a fyzika. Navrhneme alternatívne riešenie problémov.

Ciele projektu:

Cieľom projektu je analyzovať obsah predmetu matematika v schválených štátnych vzdelávacích programoch pre 1. a 2. stupeň základnej školy a pre gymnáziá (ISCED 1, 2, 3). Identifikujeme problémy súvisiace s jeho implementáciou a navrhneme riešenia.

Preskúmame možnosti pre skvalitnenie matematického vzdelávania ponúkané v rámci voliteľných hodín v školských vzdelávacích programoch. Teoretické závery budeme porovnávať s reálnou situáciou v školskej praxi. Na základe tejto analýzy pripravíme odporúčania a návrhy riešenia problémov.

Pri napĺňaní tohto cieľa chceme využiť moderné európske trendy didaktiky matematiky. Interdisciplinárnu dimenziu projektu rozšírime o analýzu medzipredmetových vzťahov (najmä matematika – fyzika, matematika – informatika). Praktickú stránku projektu posilní účasť učiteľov z praxe z vybraných základných a stredných škôl.

Uvedený zámer bude obsahovať čiastkové ciele pre dané ročníky ZŠ a gymnázií.

Čiastkové ciele:

 • Podrobné preskúmanie zmeny obsahu predmetu matematika na prvom, druhom stupni ZŠ a SŠ vo vzťahu k súčasnému stavu.
 • Porovnanie so situáciou v Českej republike, kde tiež realizujú reformu vzdelávacieho systému.
 • Analýza súladu navrhovaných počtov hodín s obsahom.
 • Analýza medzipredmetových vzťahov najmä vo vzťahu k prírodným vedám a informatike.
 • Sledovanie dopadov realizácie reformy na vyučovanie matematiky a napĺňanie cieľov reformy z pohľadu rozvoja matematického myslenia u žiakov ZŠ a študentov SŠ na vybranej vzorke škôl.
 • Preskúmanie možnosti využitia voliteľných hodín na skvalitnenie matematického vzdelávania.
 • Návrhy praktických riešení pre učiteľov matematiky na školách.
 • Vypracovanie projektu ročného (dva semestre) rozširujúceho štúdia orientovaného na rozvoj pedagogických kompetencií učiteľov matematiky, ktoré si vyžadujú nové školské programy.
 • Realizácia projektu rozširujúceho štúdia prostredníctvom elearningových kurzov v systéme Moodle.

Súčasný stav problematiky:

V máji 2008 bol Slovenskou národnou radou schválený návrh tzv. školského zákona, ktorý s výnimkou vysokých škôl, vytvára základný legislatívny rámec fungovania vzdelávacieho systému SR. Jednou z podstatných zmien je zavedenie štátnych vzdelávacích programov, ktoré pre predškolské zariadenia, základné školy a stredné školy definujú výchovno-vzdelávacie ciele, štruktúru a nevyhnutný minimálny (štátom garantovaný) obsah jednotlivých predmetov pre jednotlivé typy škôl. Zákon umožňuje (a zároveň vyžaduje) dotvorenie štátneho vzdelávacieho programu v rámci školských vzdelávacích programov. Najmä pre základné školy tak, vzniká kvalitatívne nová situácia – doteraz predovšetkým na prvom stupni ZŠ bola voliteľnosť predmetov minimálna. Štátne vzdelávacie programy (zverejnené na web stránke ŠPU) zavádzajú niektoré nové predmety, napríklad 2. cudzí jazyk na ZŠ alebo Informatickú výchovu v druhom ročníku ZŠ. Na druhej strane sú podstatne redukované povinné výmery hodín i obsah a rozsah výučby matematiky a niektorých ďalších predmetov. Z hľadiska príprav reformy (podľa nášho názoru) reforma nie je dostatočne pripravená a oponentúra bola nedostatočná, najmä neboli dostatočne zvážené dopady reformy z pohľadu naplnenia jej cieľov ako aj konkrétne problémy súvisiace s implementáciou takejto rozsiahlej reformy. V neposlednom rade školy nedostali dostatočný časový priestor na prípravu na zavádzanie zmien. Napríklad, nie je dostatočný čas na odskúšanie nových programov a koncepčnú prípravu školských programov. Predmetové komisie (vrátane matematickej) vzniesli vážne pripomienky, ktoré boli len čiastočne akceptované.

Predpokladaný vlastný prínos:

Náš projekt chce využiť existujúce výskumné kapacity troch slovenských univerzít v oblasti didaktiky matematiky na riešenie problémov súvisiacich s implementáciou reformy a jej dopadov na vyučovanie matematiky na základných školách. V úzkom prepojení s učiteľmi v praxi ako aj s vedeckou matematickou komunitou chceme použiť teoretické vedomosti na analýzu a predvídanie potenciálnych problémov, návrh riešení a ich odskúšanie v školskej praxi na spolupracujúcich školách. Sústredíme sa najmä na:

 • Podrobné preskúmanie zmeny obsahu predmetu matematika na prvom, druhom stupni ZŠ a SŠ vo vzťahu k súčasnému stavu.
 • Porovnanie so situáciou v Českej republike, kde tiež realizujú reformu vzdelávacieho systému.
 • Analýza súladu navrhovaných počtov hodín s obsahom.
 • Analýza medzipredmetových vzťahov najmä vo vzťahu k prírodným vedám a informatike.
 • Sledovanie dopadov realizácie reformy na vyučovanie matematiky a napĺňanie cieľov reformy z pohľadu rozvoja matematického myslenia u žiakov ZŠ a študentov SŠ na vybranej vzorke škôl.
 • Preskúmanie možnosti využitia voliteľných hodín na skvalitnenie matematického vzdelávania.
 • Návrhy praktických riešení pre učiteľov matematiky na školách. Napríklad preskúmanie použiteľnosti existujúcich učebníc a ďalších pedagogických materiálov a identifikáciu potrieb. Príprava dočasných metodických materiálov pokrývajúcich nové témy. Vypracovanie projektu ročného (dva semestre) rozširujúceho štúdia.


Hore


Konkrétny návrh postupu na dosiahnutie cieľov projektu.V prípravnej etape navrhujeme:

a) Zostavenie podrobného plánu práce a rozdelenie úloh a zodpovednosti. Riešiteľské pracoviská po schválení projektu rozdelia úlohy, dohodnú spôsob vzájomnej komunikácie a zodpovednosť za riešenie čiastkových cieľov.

b) Vytvorenie siete spolupracujúcich stredných a základných škôl a kontaktných osôb. Pre riešenie projektu je dôležité prepojenie so školskou praxou. Akademické pracoviská troch subjektov podieľajúcich sa na riešení projektu majú predbežné dohody s vybranými strednými a základnými školami na úrovni vedení škôl i jednotlivých učiteľov na participácii na realizácii projektu.

c) Nadviazanie kontaktov so zahraničnými pracoviskami. Všetky tri fakulty majú bohatú zahraničnú spoluprácu s didaktickými pracoviskami aj školami v zahraničí. Pri realizácii tohto projektu sa nám javí užitočné sa zamerať najmä na najbližších susedov Slovenska a to najmä Českú republiku a Maďarsko, čiastočne Rakúsko a Poľsko.

d) Doplnenie potrebného materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia projektu. Pôjde najmä o doplnenie chýbajúcich existujúcich pedagogických dokumentov, učebníc a monografií, ich kategorizáciu, sústredenie, prípadne digitalizáciu. V tomto bode predpokladáme úzku spoluprácu s knižnicami.

e) Prepojenie so školskou praxou a vedeckou komunitou. Bude realizované prostredníctvom Slovenskej matematickej spoločnosti pri JSMF, ktorá na jednej strane je členom medzinárodných organizácií na Európskej a svetovej úrovni, na strane druhej združuje stovky slovenských učiteľov a vedcov. Výstupy projektu budú pravidelne prezentované na výročných konferenciách SMS v Jasnej. Realizácia projektu ročného (dva semestre) rozširujúceho štúdia.

HoreRiešitelia projektu


Univerzita Mateja Belu v Banskej BystriciVedúci projektu: Nedela Roman, prof., RNDr., DrSc. (nedela@savbb.sk)

Členovia riešiteľského kolektívu z pracoviska riešiteľa projektu:

Riečan Beloslav, prof., RNDr., DrSc. (riecan@fpv.umb.sk)

Hanzel Pavol, prof., RNDr., CSc. (phanzel@pdf.umb.sk)

Klenovčan Pavel, doc., RNDr., CSc. (klenovcan@fpv.umb.sk)

Brincková Jaroslava, doc., RNDr., CSc. (jbrinckova@pdf.umb.sk)


Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre


Zástupca 1. spolupracujúceho pracoviska a členovia jeho riešiteľského kolektívu:

Fulier Jozef, prof., RNDr., CSc. (jfulier@ukf.sk)

Pavlovičová Gabriela, PaedDr., PhD. (gpavlovicova@ukf.sk)


Katolícka univerzita v Ružomberku


Zástupca 2. spolupracujúceho pracoviska a členovia jeho riešiteľského kolektívu:

Gunčaga Ján, PaedDr., PhD. (jguncaga@ku.sk)

Tkačik, Štefan, RNDr. PhD. (Stefan.Tkacik@ku.sk)

Takáč, Zdenko, RNDr. PhD. (takac@ku.sk)


Pracovné skupiny


Pre 1. stupeň ZŠ: P. Hanzel (koordinátor), P. Klenovčan.

Pre 2. stupeň ZŠ: J. Brincková (koordinátor), J. Fulier, G. Pavlovičová.

Pre gymnáziá: R. Nedela (koordinátor), B. Riečan, J. Gunčaga, Š. Tkačik, Z. Takáč.


HoreStredisko didaktiky matematiky pre transfer poznatkov


Projekt č. 062-004KU-8/2008 Stredisko didaktiky matematiky pre transfer poznatkov. Dotácia bola poskytnutá Ministerstvom školstva Slovenskej republiky na tému podľa oznámenia č. CD-2008-16910/36981-2:11, téma č.2 – Transfer poznatkov ako nástroj kvality.

Riešitelia projektuRiešitelia projektu:

 • Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita v Žiline
 • Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v banskej Bystrici


Ciele projektuCieľom projektu je: napomôcť zlepšeniu prístupnosti a efektívnejšiemu využívaniu vedecko-technických informácií ako nástroja výskumu a vývoja v oblasti vyučovania matematiky na národnej a medzinárodne úrovni. Čiastkové ciele, aktivity sú:

 • Vytvorenie a správa špeciálneho webového portálu pre didaktiku matematiky, v ktorom budú
  • informácie o aktivitách a podujatiach pre učiteľov matematiky stredných a základných škôl,
  • aktivity pedagogickej sekcie Slovenskej matematickej spoločnosti JSMF,
  • informácie o prednáškach, konferenciách, workshopoch a seminároch v oblasti didaktiky matematiky na Slovensku,
  • informácie, materiály, vedecké štúdie, odborné články a publikácie pre doktorandov študijného odboru Teória vyučovania matematiky.
 • Podpora a informácie o partneroch pri príprave a realizácii nových medzinárodných projektov výskumu a vývoja v oblasti didaktiky matematiky.
 • Vytvorenie digitálnej knižnice na časopisy, publikácie, články a iné výstupy v odbore didaktika matematiky uverejnené na Slovensku a v niektorých iných krajinách (podobne ako digitálna knižnica http://www.dml.cz/).
 • Tlač učebných materiálov pre učiteľov matematiky a budúcich učiteľov matematiky.


Hore

 
pf.ku.sk