Úvodom


Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Tel: 044/432 68 42
Fax: 044/4320 960

Za predchodcu terajšej katedry matematiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku možno považovať odbornú skupinu pre matematiku a informatiku, ktorá pôsobila od školského roku 1995/1996 na pôde Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku pri Trnavskej univerzite. Medzi jej zakladajúcich členov patril doc. RNDr. Viliam Chvál, CSc., prof. RNDr. Anton Dekrét, DrSc., prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc., prof. RNDr. Rudolf Kodnár, DrSc., doc. RNDr. Melicher Kopas, CSc., doc. RNDr. Jozef Mikloško, CSc., RNDr. Miroslav Benedikovič, CSc., Mgr. Ing. Ján Čech (ako tajomník skupiny) a Ing. Emil Jamrich. O dva roky neskôr sa zo spomínaného okruhu ľudí sformovala samostatná katedra matematiky a informatiky ako súčasť Katecheticko-pedagogickej fakulty sv. Ondreja, ktorú práve vtedy k sebe pričlenila Žilinská univerzita. Vďaka vedecko-výskumnému i vzdelávaciemu profilu materskej inštitúcie sa katedra postupom času až do školského roku 1999/2000 rozšírila aj O viac (no nielen) technicky zameraných pedagógov. Pribudol napríklad doc. RNDr. Martin Fronc, CSc., doc. RNDr. Milan Mikola, CSc., RNDr. Peter Varša, Mgr. Štefan Tkačik, Mgr. Ján Kuruc či Mgr. Ján Gunčaga. Vznik Katolíckej univerzity v Ružomberku na prelome tisícročí znamenal aj nový podnet v živote a pôsobení katedry. Šlo najmä O sformovanie a uplatňovanie vlastnej koncepcie vzdelávania i výchovy budúcich učiteľov matematiky základných a stredných škôl, na ktorej sa v podstatnej miere podieľal prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc., doc. RNDr. Viliam Chvál, CSc., prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc., a napokon aj doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. Na výsledky ich práce pod vedením doc. RNDr. Mariána Trenklera, CSc., v pedagogickom i vedeckom úsilí nadviazali noví, mladí členovia – RNDr. Martin Billich, RNDr. Zdenko Takáč a PaedDr. Martin Papčo, PhD. Okrem toho nemálo užitočného na pôde katedry vykonali aj jej spolupracovníci zo zahraničia – významný český didaktik matematiky prof. Jan Kopka a popredný poľský teoretik v oblasti vyučovania pravdepodobnosti prof. Adam Płocki.

Základným rámcom úsilia členov katedry matematiky je nielen príprava erudovaných učiteľov matematiky pre základné i stredné školy, ale najmä výchova plnohodnotných mladých ľudí, nadchnutých pre svoj vyučovací predmet. Jej cieľom je poskytnúť poslucháčom kvalitnú prípravu, podporujúcu kritické myslenie, schopnosť orientovať sa v narastajúcom množstve vedeckých a technických informácií, dobrý prehľad O moderných informačných technológiách či systémoch, ako aj o možnostiach ich využitia vo vyučovaní matematiky. Za prvé plody uvedeného zámeru možno považovať úspešné uplatnenie prvých absolventov (od roku 2000 je ich približne sto) nie iba v slovenských, avšak tiež v zahraničných školách napr. v Kanade, USA a Veľkej Británii. Dokonca niektorí z nich už ukončili aj svoje doktorandské štúdium.

Pracovníci katedry garantujú nielen učiteľské štúdium matematiky, ale podieľajú sa tiež na výučbe matematických disciplín v rámci študijného odboru predškolská a elementárna pedagogika a ostatných študijných odborov, ktoré sú etablované na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Sú autormi viacerých učebníc matematiky. v roku 2004 pripravili do tlače knihu Adama Płockého Pravdepodobnosť okolo nás, v roku 2006 vysoko hodnotenú učebnicu diferenciálneho a integrálneho poctu od Igora Kluvánka, v ktorej autor uplatnil osobitný inovačný prístup k predmetnej problematike. Členovia katedry sú zapojení do základného výskumu v oblastiach: geometria, didaktika matematiky, aplikovaná matematika, spojité štruktúry, teória miery. Sú riešiteľmi grantových úloh agentúr VEGA (aktuálne Tvorba a  aplikácie pravdepodobnostných a fuzzy modelov neurčitosti 1/2002/06) a KEGA. Nemalú pozornosť venujú tiež inovačným metódam a trendom vo vyučovaní matematiky.

V rámci projektu Európskeho sociálneho fondu pripravili pracovníci katedry niekoľko seminárov pre učiteľov matematiky. Vďaka dobre vybudovaným pracovným kontaktom s podobnými pracoviskami v Nemecku, Čechách, Poľsku, Maďarsku a iných krajinách sú od roku 2001 organizátormi medzinárodných konferencií Matematika v škole dnes a zajtra. Tieto podujatia, ktorých iniciátorom bol doc. Viliam Chvál, sa už po niekoľko málo ročníkoch stali pravidelným stretnutím popredných didaktikov matematiky z celej strednej Európy. Od roku 2003 sú členovia katedry spoluorganizátormi poľsko-česko-slovenských matematických škôl.
Hore
 
pf.ku.sk