Projekty

 Konferencia "Matematika v škole dnes a zajtra"
KEGA 020KU-4/2018 Osobnosti slovenskej matematiky - životné vzory pre budúce generácie, 2018-2020, zodpovedný riešiteľ: RNDr. Štefan Tkačik, PhD.,


KEGA 001UJS-4/2011 Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu implementovania moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky, 2014-2016, hlavný riešiteľ: RNDr. Peter Csiba, PhD. (Univerzita J. Seleyeho v Komárne), zodpovedný riešiteľ za PF KU: RNDr. Martin Billich, PhD.,


KEGA 003KU-4/2013 Využitie pôvodných matematických demonštrácií a fyzikálnych pokusov, ktoré použil Galileo Galilei v mechanike a pohybe telies vo vyučovaní na základných školách, 2013-2015, hlavný riešiteľ: RNDr. Štefan Tkačik, PhD.,


KEGA 032KU-4/2012 Rozbor príčin nízkeho záujmu a neobľúbenosti predmetov matematika a fyzika na základných a stredných školách, 2012-2014, hlavný riešiteľ: prof. RNDr. Juraj Slabeycius CSc.,


KEGA 001UJS-4/2011 Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov, 2011-2013, hlavný riešiteľ: RNDr. Peter Csiba, PhD. (Univerzita J. Seleyeho v Komárne), zodpovedný riešiteľ za PF KU: RNDr. Martin Billich, PhD.,


KEGA 463-035KU-4/2010 Originálne materiály na motiváciu učiteľov a žiakov pre odbornú prácu a skvalitnenie vyučovania matematiky, 2010-2012, hlavný riešiteľ: Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m.prof KU


KEGA 168-010KU-4/2010 E-vyučovanie matematickej analýzy metódou prof. I.Kluvánka, 2010-2012, hlavný riešiteľ: RNDr. Štefan Tkačik, PhD.


VEGA 1/0898/09 Nedeštruktívna modálna diagnostika kompozitov, 2009-2011, hlavný riešiteľ: Prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc., Katedra fyziky, PF KU v Ružomberku


KEGA 3/7068/09 Matematika v schválených štátnych vzdelávacích programoch pre 1. a 2. stupeň základnej školy a pre gymnáziá (ISCED 1, 2, 3), 2009-2011, hlavný riešiteľ: Doc. RNDr. Roman Nedela, DrSc., FPV UMB v Banskej Bystrici


Rozvojový projekt - Stredisko didaktiky matematiky pre transfer poznatkov


Washington D.C. CORPORATION. Č. WDSC/USA-07/01.09/01, New trends in multidimensional matrixes, fuzzy and quantum probability and logic and their applications


MVTS ČR/Poľ/PdgFKU/08 INOVMAT: Výskum v oblasti inovácií vyučovania matematiky s využitím nových trendov v didaktike matematiky


141967-LLP-1-2008-GR-COMENIUS-CMP (Comenius Multilaterálny Projekt) PREDIL Promoting Equality in Digital Literacy, partner projektu


IVF 06789 Vysegrad Fund, Mathematics at School Today and Tomorrow


EEIG - EU/P - Kr/09.01/07: Innovation de l´enseignement des mathématiques utilisant de nouveaux approches en didactiques des mathématiques - INOVMAT


VEGA 1/2002/06 Tvorba a aplikácie pravdepodobnostných a fuzzy modelov neurčitosti, hlavný riešiteľ: prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica


Ďalšie celoživotné vzdelávanie učiteľov matematiky, fyziky, informatiky, výtvarnej výchovy a biológie (2006 - 2007)


Projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov matematiky a informatiky spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom ESF (2005 - 2006)


KEGA 3/4264/06 Aplikácie pôvodných vedeckých výsledkov z diskrétnej matematiky na motiváciu učiteľov a žiakov pre odbornú prácu a skvalitnenie vyučovania matematiky. (2006-08)


KEGA 3/3269/05 Rekonštrukcia diela prof. Ing. Igora Kluvánka, CSc. k nedožitým 75. narodeninám (2005-07)


Rozvojový projekt - ROZ_IT4/5d Podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti využívania výučboveho softvéru vo vyučovaní matematiky. (EDUMAT)


VEGA 1/2002/05 Tvorba a aplikácie pravdepodobnostných a fuzzy modelov neurčitosti


VEGA 01/0209/03, Analýza konceptuálneho modelu grafického editora na báze mapového jazyka (2003-04)


Záznam, spracovanie, analýza, modelovanie a meranie akustických signálov, Rozvojový projekt MŠ SR (2003)Hore
 
pf.ku.sk