Projekt KEGA č. 002UJS-4/2014


Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu implementovania moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky

Interactive electronic learning materials to support implementation of modern technology in teaching mathematics and informatics

 

Ciele projektu

  
  • Tvorba interaktívnych učebných materiálov
  • Vytvorenie a sprístupnenie databázy úloh – WeBWorK
  • Lokalizácia softvérových produktov
  

Riešiteľský kolektív KU v Ružomberku

 
  Zodpovedný riešiteľ
  • RNDr. Martin Billich, PhD.
  Spoluriešitelia
  • Ing. Janka Majherová, PhD.
  • PaedDr. Róbert Janiga
  • Ing. Anna Bednáříková
  • RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
 

Tvorba interaktívnych učebných materiálov

 
V rámci riešenia projektu boli pripravené interaktívne elektronické materiály:
  • GeoGebra vo vyučovaní na 2. stupni ZŠ v zmysle ŠVP ISCED 2 

 
 
pf.ku.sk