Publikácie

Knihy a skriptáBILLICH, M. - TRENKLER, M.: Zbierka úloh z geometrie. Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. - 181 s., ISBN 978-80-561-0058-5.

MIHALÍKOVÁ, B. - OHRISKA, J.: Matematická analýza 1 (vysokoškolský učebný text). e-publikácia: http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-publikacia/
2012. ISBN 978-80-7097-963-1.

BELÁKOVÁ, S. - GALL, M. - TAKÁČ, Z.: ZÁKLADY MATEMATIKY pre technické odbory. Nakladateľstvo STU, 2012. ISBN 978-80-227-3778-4.

KLUVÁNEK, I.: Calculus II. Pedagogická fakulta KU, Ružomberok 2011.

BUTAŠ, J. - BUTAŠOVÁ, A.: Tvorenie položiek testov pre meranie úrovne A1, A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (Návody na cvičenia). Štátny pedagogický ústav, Bratislava 2011, 165 strán, ISBN 978-80-8118-104-7.

BUTAŠ, J.: Matematika pre predškolských pedagógov. Ružomberok : Verbum, 2011, 85 s., ISBN 978-80-8084-784-5.

BUTAŠ, J. - BUTAŠOVÁ, A. - FOLNY, V.: Tvorba testov pre meranie úrovne A1, A2, B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Verbum, Ružomberok 2011, ISBN 978–80–8084–693–0.

KLUVÁNEK, I.: Calculus I. Pedagogická fakulta KU, Ružomberok 2010.

KOPKA, J.: Ako riešiť matematické problémy. Verbum, Ružomberok 2010, 266 s., ISBN 978–80–8084–563–6.

GUNČAGA, J.: Innovative Zugänge zum Analysisunte am Gymnasium. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok 2009, 139 s., ISBN 978-80-8084-424-0.

BUTAŠ, J.: Meranie výsledkov vzdelávania pomocou testov. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok 2009, 122 s, ISBN 978-80-8084-436-3.

BILLICH, M. - TRENKLER, M.: Zbierka úloh zo syntetickej geometrie. Pedagogická fakulta KU, Ružomberok 2009, s. 117, ISBN 978-80-8084-451-6.

GUNČAGA, J. - FULIER, J. - EISENMANN P.: Modernizácia a inovácia vyučovania matematickej analýzy. Ružomberok, PF KU, 2008, 306 s. ISBN 978-80-8084-311-3.

KLUVÁNEK, I.: Integrálny počet funkcie jednej reálnej premennej. Pedagogická fakulta KU, Ružomberok 2008. ISBN 978-80-8084-373-1.

BUTAŠ, J.: Vzdelávacie štandardy a kompetencie s akcentom na matematiku. PF KU Ružomberok 2008.

PLOCKI, A.: Pravdepodobnosť okolo nás. Druhé, upravené a rozšírené vydanie, Katolícka univerzita, Ružomberok 2007.

KLUVÁNEK, I.: Diferenciálny počet funkcie jednej reálnej premennej. Pedagogická fakulta KU, Ružomberok 2007.

KLUVÁNEK, I.: Prípravný kurz k diferenciálnemu a integrálnemu počtu 1. Pedagogická fakulta KU, Ružomberok 2006.

BILLICH, M. - TRENKLER, M.: Zbierka úloh z analytickej geometrie. Pedagogická fakulta KU, Ružomberok 2006.

KOPKA, J.: Zkoumání ve školské matematice. Pedagogická fakulta KU, Ružomberok 2006.

GUNČAGA, J.: Matematická analýza - prípravný kurz. Pedagogická fakulta KU, Ružomberok 2004.

PLOCKI, A.: Pravdepodobnosť okolo nás. Katolícka univerzita, Ružomberok 2004.

TKAČIK, Š.: Daganzová stratégia. Pedagogická fakulta KU, Ružomberok 2004.

TAKÁČ, Z.: Klasifikácia dôkazov.Pedagogická fakulta KU, Ružomberok 2003.

CHVÁL, V. - MIKOLA, M.: Lineárna algebra. Katolícka univerzita, Ružomberok 2000.

CHVÁL, V. - MIKOLA, M.: Algebra. Žilinská univerzita, Žilina 1999.

Hore


Zborníky vedeckých prácMathematica V. VERBUM - Catholic University in Ružomberok Press, Ružomberok 2015, 119 s, ISBN 978-80-561-0296-1, (editor: BILLICH, M.)

New Challenges in Education: retrospection of history of education to the future in the interdisciplinary dialogue among didactics of various school subjects. Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. - 277 p. - ISBN 978-80-561-0065-3, (editors: GALLOVÁ, M. - GUNČAGA, J. - CHANASOVÁ, Z. - MOLDOVÁ CHOVANCOVÁ, M.)

Teaching Mathematics III: Innovation, New Trends, Research. VERBUM, Ružomberok 2012, 135 s, ISBN 978-80-8084-955-9, (editor: BILLICH, M.)

Mathematica IV. VERBUM - Catholic University in Ružomberok Press, Ružomberok 2012, 198 s, ISBN 978-80-8084-954-2, (editor: BILLICH, M.)

Teaching Mathematics II: Innovation, New Trends, Research. VERBUM, Ružomberok 2010, 208 s, ISBN 978-80-8084-645-9, (editor: BILLICH, M.)

Mathematica III. VERBUM - Catholic University in Ružomberok Press, Ružomberok 2009, 135 s, ISBN 978-80-8084-518-6, (editor: BILLICH, M.)

Child and Mathematics. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, 214 s, ISBN 978-83-7338-473-6, (editors: SWOBODA, E., GUNČAGA, J.)

Dieťa a matematika. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok 2009, 112 s, ISBN 978-80-8084-455-4, (editors: SWOBODA, E., GUNČAGA, J.)

Teaching Mathematics: Innovation, New Trends, Research. Proceedings of the XVth Slovak - Czech - Polish Mathematical School, Part I, Ružomberok 2009, (editors: BILLICH, M. - PAPČO, M. - TAKÁČ, Z.)

Mathematica II. Proceedings of the XVth Slovak - Czech - Polish Mathematical School, Part II, Ružomberok 2009, (editors: BILLICH, M. - PAPČO, M. - TAKÁČ, Z.)

Zborník príspevkov z konferencie Matematika v škole dnes a zajtra (8. ročník), Ružomberok 2007, (editori: GUNČAGA, J. - TAKÁČ, Z.)

Zborník príspevkov z konferencie Matematika v škole dnes a zajtra (7. ročník), Ružomberok 2006, (editori: GUNČAGA, J. - TAKÁČ, Z.)

Zborník príspevkov z konferencie Matematika v škole dnes a zajtra (6. ročník), Ružomberok 2005, (editori: GUNČAGA, J. - TAKÁČ, Z.)

Mathematica 1. Proceedings of the XIth Slovak - Czech - Polish Mathematical School, Ružomberok 2004, (editor: TAKÁČ, Z.)

Zborník príspevkov z konferencie Matematika v škole dnes a zajtra (5. ročník), Ružomberok 2004, (editori: GUNČAGA, J. - TAKÁČ, Z.)

Zborník príspevkov z konferencie Matematika v škole dnes a zajtra (4. ročník), Ružomberok 2003, (editori: GUNČAGA, J. - TAKÁČ, Z.)

Zborník príspevkov z konferencie Matematika v škole dnes a zajtra (3. ročník), Ružomberok 2002, (editori: GUNČAGA, J. - TAKÁČ, Z.)

Zborník príspevkov z konferencie Matematika v škole dnes a zajtra (2. ročník), Ružomberok 2001, (editori: GUNČAGA, J. - TAKÁČ, Z.)

Zborník príspevkov z konferencie Matematika v škole dnes a zajtra (1. ročník), Ružomberok 2000, (editori: GUNČAGA, J. - TKAČIK, Š.)

Hore


Publikácie v časopisoch a zborníkochRok 2018

BILLICH, M.: Rovnice druhého stupňa v prostredí programu Geogebra. In: Acta Mathematica Nitriensia. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied. Roč. 4, č. 2 (2018), s. 1-8.

CSACHOVÁ, L.: Úlohy s obrázkami v príprave budúcich učiteľov matematiky. In: DidSci Plus - Research in Didactics of Science PLUS : Proceedings of the International Conference, Charles University - Faculty of Science Prague, 25th-27th June 2018 - Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2018. s. 33-40

CSACHOVÁ, L.: V štvorcovej sieti som ako doma. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2018 : sborník příspěvků - Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2018, s. 31-33.

CSACHOVÁ, L.: Gastronomické pochúťky v celoslovenských testovaniach matematiky. In: Dva dni s didaktikou matematiky 2018 : Zborník príspevkov - Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, 2018, s. 27-29.

CSACHOVÁ, L. - JUREČKOVÁ, M.: Notes to the problems with figures at school mathematics. In: Aplimat 2018 : 17th conference on Aplied mathematics proceedings : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018, s. 270-279.

JUREČKOVÁ, M.: Identifikácia faktorov podmieňujúcich matematické kompetencie žiakov. In: DidSci Plus - Research in Didactics of Science PLUS : Proceedings of the International Conference, Charles University - Faculty of Science Prague, 25th-27th June 2018 - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2018, s. 153-159

CHOVANEC, F. - JUREČKOVÁ, M.: Belo Riečan a Liptovský Mikuláš. In: Obzory matematiky, fyziky a informatiky : časopis pre teóriu a praktické otázky vyučovania matematiky, fyziky a informatiky na základných a stredných školách - Nitra: Protonit. Roč. 47, č. 4 (2018), s. 7-12

GUNČAGA, J.: Motivation in teaching of mathematics in primary level with using of historical materials. In: Terazniejszosc i perspektywy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - Siedlce (Poľsko) : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2018, s. 195-204

BUDÍNOVÁ, I. - GUNČAGA, J. - KOPÁČOVÁ, J. - MOKRIŠ, M. - PARTOVÁ, E. - TKAČIK, Š. - ŽILKOVÁ, K.: Young children`s concepts of geometric shapes. [1. vyd.] - Harlow (Veľká Británia): Pearson, 2018. - 242 s.

BAČOVÁ, B. - GUNČAGA, J. - STANDO, J.: Mathematics with using information and communication technology. In: The International Journal of E-Learning and Educational Technologies in the Digital Media. - Hong Kong (Hongkong) : Society of Digital Information and Wireless Communications. Roč. 4, č. 3 (2018), s. 86-96.

BAČOVÁ, B. - GUNČAGA, J. - STANDO, J.: What about mathematics with using ICT in education. In: The Seventh International Conference on E-learning and E-technologies in Education : proceedings - Kowloon (Hongkong) : Society of Digital Information and Wireless Communications, 2018, s. 1-6

EISENMANN, P. - GUNČAGA, J. - PRIBYL, J.: The phenomenon of false assumption in historical and educational texts. In: Science & Education. - Dordrecht (Holandsko) : Springer Nature. Springer International Publishing AG. Roč. 27, č. 7-8 (2018), s. 737-767.

GÓRAJSKA, M. - GUNČAGA, J. - STANDO, J.: The influence of birth order on the results of the state e-test in mathematics. In: E-learning and smart learning environment for the preparation of new generation specialists - Katowice (Poľsko) : Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2018. s. 199-219

GUNČAGA, J. - KOREŇOVÁ, L.: Augmented reality in mathematics education for pre-service teachers in primary level. In: Aplimat 2018 : 17th conference on Aplied mathematics proceedings - Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018, s. 597-605.

GUNČAGA, J. - KOREŇOVÁ, L. - KOSTRUB, D.: The educational research focused on the development of mobile technologies in education. In: Teaching with technology : perspectives, challenges and future directions - New York (USA) : NOVA Science Publishers, 2018, s. 57-115

GUNČAGA, J. - SZŐKE-MILINTE, E.: Some historical mathematical textbooks for secondary level-source of our educational traditons. In: Traditie si perspective in didactica moderna - Alba Iulia (Rumunsko) : Editura Aeternitas, 2018, s. 184-192

GUNČAGA, J. - FUCHS, K.J.: Verwendung von GeoGebra bei der Behandlung von Aufgaben in historischen Lehrbüchern zur Mathematik. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2018 : Vorträge zur Mathematikdidaktik und zur Schnittstelle Mathematik/Mathematikdidaktik - Münster (Nemecko) : WTM-Verlag, 2018, s. 659-662

GUNČAGA, J. - KOREŇOVÁ, L. - VERESS-BÁGYI, I.: Using the geogebra mobile aplication to develop statistical literacy. In: ICERI 2018 : Conference Proceedings - Valencia (Španielsko) - IATED : International Academy of Technology, Education and Development, 2018, s. 3534-3540

GUNČAGA, J. - JANIGA, R.: Virtualisation tools in science education. In: DIVAI 2018 : 12th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics, Štúrovo May 2 - 4, 2018 - Praha (Česko) : Wolters Kluwer, 2018, s. 59-69.

GUNČAGA, J. - PARTOVÁ, E. - ŽILKOVÁ, K.: Desing of educational applets for increasing children`s abilities to recognize patterns. In: E-learning and smart learning environment for the preparation of new generation specialists - Katowice (Poľsko) : Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2018, s. 229-242

Hore

Rok 2017

BILLICH, M.: GeoGebra and problems of tangent circles. In: Mathematics XXII / ed. Andrzej Zbrzezny. - 1. vyd. - Częstochowa : Jan Długosz University in Częstochowa, 2017. P. 23-29.

CSACHOVÁ, L. - GUNČAGA, J. - JUREČKOVÁ, M.: Evaluácia matematických kompetencií absolventov základných škôl. In: Obzory matematiky, fyziky a informatiky : časopis pre teóriu a praktické otázky vyučovania matematiky, fyziky a informatiky na základných a stredných školách. Roč. 46, č. 2 (2017), s. 1-10.

CSACHOVÁ, L. - GUNČAGA, J. - JUREČKOVÁ, M.: The Educational Research of Mathematical Competence. In: Focus on Mathematics Education Research - New York : Nova Science Publishers, 2017. P. 31-62.

FRIČ, R. - PAPČO, M.: On Probability Domains IV. In: International Journal of Theoretical Physics, Vol. 56, Issue 12 (2017), p. 4084-4091.

FRIČ, R. - PAPČO, M.: Probability: From classical to fuzzy. In: Fuzzy Sets and Systems, Vol. 326, Sp. Issue (2017), p. 106-114.

GUNČAGA, J. - TKAČIK, Š. - ŽILKOVÁ, K.: Understanding of selected geometric concepts by pupils of pre-primary and primary level education. In: European journal of contemporary education. - Bratislava: Academic Publishing House Researcher. Roč. 6, č. 3 (2017), s. 497-515.

GUNČAGA, J., AMBRUS, G.: Űber den Rechenunterricht an den Volksschulen in Österreich-Ungarn um das 19. Jahrhundert. In: History of Education and Children's Literature. Vol. 12, no. 2 (2017), s. 611-626.

GUNČAGA, J., JANIGA, R. - QIANJUN, T.: Some aspects of ICT in education in Slovakia and China. In: Information and Communication Technology in Education: proceedings, s. 34-38.

GUNČAGA, J., KÖRTESI, P. - BARÁTH, O.: Using of history of mathematics education with GeoGebra. In: DIDMATTECH 2017 : New methods and technologies in education and practice 2nd part - Trnava : Trnavská univerzita, 2017. S. 153-160.

GUNČAGA, J., LANG, L.: Lehrerbildungsanstalten in Zipser Kapitel und Eger – ihre Bedeutung für Lehramtsstudium und Schulmathematik. In: Kultúrne dejiny. Roč. 8, č. 2 (2017), s. 200-212.

GUNČAGA, J. - JUREČKOVÁ, M.: Statistical analysis of the level of mathematics at Slovak lower secondary schools. In: Aplimat : 16th conference on applied mathematics 2017 : Slovak University of Technology in Bratislava, 2017. s. 596-605.

JUREČKA S. - JUREČKOVÁ, M.: Statistical and fractal analysis of random height function. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. Vol. 19, No. 3 (2017), p. 57-61.

ZENTKO, J. - GUNČAGA, J.: Rozvoj matematickej predstavivosti u detí prostredníctvom ľudového ornamentu. In: Predškolská výchova : celoštátny časopis pre rodičov, jasle a materské školy. Roč. 71, č. 5 (2016/17), s. 20-25.

Hore

Rok 2016

FRIČ, R. - PAPČO, M.: Upgrading Probability via Fractions of Events. In: Communications in Mathematics. Vol. 24, Issue 1 (2016), p. 29-41.

FRIČ, R. - PAPČO, M.: Upgrading Probability via Fractions of Events. In: Communications in Mathematics, Vol. 24, Issue 1 (2016), p. 29-41.

GUNČAGA, J.: Environmental Education as a Tool for Propagating Ecological Footprint in Hortobágy and Bükk National Parks. In: Ecological Footprint in Central Europe : monograph. - 1. vyd. - Sucha Beskidzka : The University College of Tourism and Ecology, 2016. P. 267-280.

GUNČAGA, J.: Several Authors of Mathematical Textbooks in 19th Century. In: Proceedings of the History of Mathematics and Teaching of Mathematics Conference - Miskolc : Junior Mathematical Society, 2016. P. 35-45.

GUNČAGA, J. - ROCHOVSKÁ, I.: Bádateľské vyučovanie v matematickom a prírodovednom vzdelávaní na predprimárnom a primárnom stupni. In: Trendy a výsledky v biologických vedách a v edukácii biológie : scientific proceedings - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 75-93.

GUNČAGA, J. - JANIGA, R.: Virtual Labs and Educational Software as a Tool for more Effective Teaching STEM Subjects. In: The Third International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Education Technologies - Łodz : Łodz University of Technology, 2016, p. 1-12.

GUNČAGA, J. - JANIGA, R.: Virtual Labs and Geometrical Software as a Tool for more Effective Teaching. In: The International Journal of E-Learning and Educational Technologies in the Digital Media (IJEETDM) - Vol. 2, Issue 3 (2016), online, p. 128-140.

GUNČAGA, J. - KRUŽLIAKOVÁ, S. - SZTAKOVICS, E. - TÓTH, S.J. - UHRINOVÁ-HORNOKOVÁ, A.: Lesnyánszky András (1795-1859) a jeho spôsob modelovania vo vyučovaní matematiky v komparácii s teóriou Víta a Milana Hejného. [1. vyd.]. - Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016. - 232 s.

GEJDOŠ, M. - GUNČAGA, J., LESTYAN, K. - MIZERA T.: Pukánszki Béla István Pedagogická činnosť Juraja Páleša (1753-1833) v stredoeurópskom kontexte. [1. vyd.] - Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016. - 165 s.

GUNČAGA, J. - UHRINOVÁ, M. - ZENTKO, J.: Historical Base of Franc Močnik´s Textbooks for Nowadays Contribution for Game in Primary Education. In: Dijete, igra, stvaralaštvo : zbornik stručnih radova i iskustava iz odgojno-obrazovne prakse - Split : Filozofski fakultet u Splitu, 2016. S. 191-197.

GUNČAGA, J. - VINKLÁŘOVÁ, M. - ZENTKO, J.: Podpora porozumenia vybraných geometrických pojmov s využitím metodického prístupu Franca Močnika. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok. Roč. 11, č. 4 (2016), s. 77-87.

GUNČAGA, J., ZENTKO, J.: Folk Ornament as an Important Factor in Identifying Plane Geometric Shapes. In: G : slovenský časopis pre geometriu a grafiku. Roč, 13, č. 26 (2016), s. 21-32.

GUNČAGA, J., ŽILKOVÁ, K.: Geometric puzzle and its application in primary mathematics education. In: Aplimat 15th conference on applied mathematics 2016 : proceedings - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 424-432.

ŠTIBEROVÁ D. - TKAČIK, Š.: Galileov pohľad na nekonečno. In: Obzory matematiky, fyziky a informatiky : časopis pre teóriu a praktické otázky vyučovania matematiky, fyziky a informatiky na základných a stredných školách. Roč. 45, č. 1 (2016), s. 13-24.

TKAČIK, Š. - ŽILKOVÁ, K.: Geometrické miskoncepcie o štvoruholníkoch u žiakov 9. ročníka základnej školy . In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok. Roč. 15, č. 4 (2016), s. 204-215.

TKAČIK, Š., - ŽILKOVÁ, K.: Geometrické miskoncepcie 15-ročných žiakov. In: 48. konferencia slovenských matematikov, Žilina : EDIS, 2016. S. 39.

Hore

Rok 2015

BILLICH, M.: Pencils of Planes and Spheres in Problem Solving. In: Acta Mathematica Nitriensia. ISSN 2453-6083, Vol. 1, No. 1 (2015), online, p. 57-62.

BILLICH, M.: The Area Method and Proving Plane Geometry Theorems. In: Current Trends in Analysis and Its Applications: proceedings of the 9th ISAAC Congress, Kraków 2013. Cham: Springer, 2015. ISSN 2297-0215, p. 433-439.

FRIČ, R. - PAPČO, M.: On Probability Domains III. In: International Journal of Theoretical Physics. ISSN 0020-7748, Vol. 54, Issue 12 (2015), p. 4237-4246.

GUNČAGA, J.: The use of some historical mathematical textbooks from the Teachers' Institute in Spisska Kapitula in the 19th century and first half on 20th century. In: IARTEM: e-Journal. ISSN 1837-2104, Vol. 7, Issue 1 (2015), online, p. 38-58.

GUNČAGA, J. - LESTYAN, K.: Mathematics Education in the Works from Juraj Paleš and Lesnyanszký András. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae: Universitas Catholica Ružomberok. ISSN 1336-2232, Roč. 14, č. 2 (2015), s. 75-79.

GUNČAGA, J. - JANIGA, R. - ŽILKOVÁ, K.: Supporting of Simulation and Visualisation Through ICT in the Educational Process. In: Information and Communication Technology in Education: proceedings: Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic: 15th-17th September 2015, Ostrava: University of Ostrava, 2015, S. 25-33.

GUNČAGA, J. - ZAWADOWSKI, W.: Niektoré aspekty príspevku Jakuba Kresu pre rozvoj matematického myslenia. In: Jakub Kresa: život a dílo významného českého matematika 17. století, Kostelec na Hané: Jola, 2015, s. 121-135.

GWOZDZ-LUKAWSKA, G. - JANIGA, R. - GUNČAGA, J.: Supporting of simulation and visualisation in e-learning courses for STEM education. In: The Fourth International Conference on e-Technologies and Networks for Development (ICeND2015). Łódź: University of Technology, 2015, s. 66-71.

ŽILKOVÁ, K. - GUNČAGA, J. - KOPÁČOVÁ, J.: (Mis)conceptions about Geometric Shapes in Pre-service Primary Teachers. In: Acta Didactica Napocensia. - Cluj: Babeş-Bolyai University. ISSN 2065-1430, Online, Vol. 8, Num. 1 (2015), p. 27-35.

Hore

Rok 2014

BILLICH, M.: On Pencils of Linear and Quadratic Plane Curves. In: Acta Mathematica 17: Conference Proceedings: Proceedings of international conference 12th Mathematical Conference in Nitra held under the auspices of the dean of Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014, s. 29-34.

CHRAPPÁN, M. - DOSTÁL, J. - GUNČAGA, J. - HAVELKA, M. - BUDA, M. - CHRÁSKA, M. - NAGY, Z. - KLEMENT, M. - KROPÁČ, J. - SERAFÍN, Č.: Curricula and values in teacher training in Slovakia, Hungary and Czech Republic. In: Comparative research on teacher education. Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014, p. 29-50.

FRIČ, R.: On D-posets of fuzzy sets. In: Mathematica Slovaca. - ISSN 0139-9918, Vol. 64, No. 3 (2014), p. 545-554.

FRIČ, R. - PAPČO, M.: Fuzzified Probability: from Kolmogorov to Zadeh and beyond. In: Mathematics: scientific issues. - ISSN 1896-0286, Vol. 19 (2014), p. 179-188.

GUNČAGA J.: Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule - prvý učiteľský ústav na území Slovenska. In: Nemzetiségi identitás - nemzetiségi kultúra: nemzetközi konferencia: Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar Nemzetiségi Kutatóközpontja: Szarvas, 2014. március 19. GFF PK Nemzetiségi Kutatóközpontja, 2014, s. 133-140.

GUNČAGA, J.: Historical Mathematics Textbooks as a Resourse for Motivation in Mathematics Education. In: Strokovno srečanje in 66. občni zbor DMFA Slovenije: Cerkno, 24. in 25. oktober 2014, Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2014, p. 56.

GUNČAGA, J.: Teachers Institute in Spisska Kapitula. The first Teachers Institute in the Area of Slovakia. In: History of Education & Children's Literature. ISSN 1971-1093, Vol. 9, Issue 1 (2014), p. 409-429.

GUNČAGA, J.: Preparing of future teachers at Teacher Institute in Spišská Kapitula in the period 1819 - 1883. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae: Universitas Catholica Ružomberok. ISSN 1336-2232, Roč. 13, č. 2 (2014), s. 235-243.

GUNČAGA, J.: Unterstützung der Kausaldenken und mathematischen Vorstellungen bei Kindern im Kindergarten. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae: Universitas Catholica Ružomberok. ISSN 1336-2232, Roč. 13, č. 1 (2014), s. 155-162.

GUNČAGA, J. - JANIGA, R. - KRIŠŠ, Š.: Experience of Using Moodle e-Learning Environment at the Faculty of Education. In: Information and Communication Technology in Education : proceedings: Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic: 9th-11th September 2014, University of Ostrava, 2014, CD-ROM, p. 69-75.

GUNČAGA, J. - JANIGA, R. - MAJHEROVÁ, J.: Using Web 2.0 tools in education. In: Information and Communication Technologies in Education Overview in Visegrad Countries: International Visegrad Fund. Ostrava: University of Ostrava, 2014, p. 33-40.

GUNČAGA, J. - KARASOVÁ, M.: Using ICT in Informatics Education and Selected Subjects in Primary Education for Developing of Pupils' Abilities In: ISSEP 2014: Local Proceedings of the 7th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives : selected papers, Istanbul: Ankara University, 2014, p. 33-41.

GUNČAGA, J. - LESTYAN, K.: Using of CLIL method in mathematics education in the first grade of Slovak primary school in Hungary. In: Communication in the mathematical classroom. Rzeszów: Wydawnictwo Universytetu Rzeszowskiego, 2014, p. 38-43, 63-67.

GUNČAGA, J. - LESTYAN, K.: Podpora kľúčových kompetencií pomocou CLIL vyučovania matematiky na 1. stupni základnej školy. In: Matematika 6: matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace: sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí konané 23. - 25. 4. 2014 v Olomouci, Univerzita Palackého, 2014, S. 82-86.

KURUC, J.: The Family and Mathematics.

KURUC, J.: Rodina a matematika.

MAJHEROVÁ, J. - PALÁSTHY, H. - GUNČAGA, J.: Educational Software and Visualization in Teaching. In: Future Learning : 5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014, e-Learning : May 5-7, 2014, Istanbul University, 2014, p. 1-8.

Hore

Rok 2013

BILLICH, M.: Kužeľosečky v riešení úloh o dotykoch. In: ACTA MATHEMATICA 16, zborník príspevkov z XI. nitrianskej matematickej konferencie, FPV UKF Nitra, s. 31-36.

CRAIG, A. P. K. - HAVIAR M. - PRIESTLEY, H. A.: A fresh perspective on canonical extensions for bounded lattices. 23 pp., Appl. Categ. Structures (prijaté do tlače, uvedené na stránke: http://andrewcraigmaths.wordpress.com/research/).

GUNČAGA, J. - STAŃDO J. - KRAWCZYK-STAŃDO, D.: Some examples from historical mathematical textbook with using GeoGebra. In: The Second International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education (ICEEE2013), Lodz 2013, p. 207-211.

GUNČAGA, J.: Niektoré matematické úlohy v učebniciach Václava Posejpala a Vladimíra Havelku. In: Matematika v primárnej škole - rôzne cesty, rovnaké ciele, 74-77, Prešov 2013.

GUNČAGA, J.: Matematika oktatás Juraj Paleš Pedagógiában. In: Vzdelávanie, výskum a metodológia = Oktatás, kutatás és módszertan, 58-64, Komárno 2013.

OHRISKA, J.: Oscillation of second-order differential equations. Publ. Math. Debrecen 82/1 (2013), 11-20.

PAPČO, M.: Fuzzification of probabilistic objects. in: Proceedings of the 8th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2013), 67-71.

TAKÁČ, Z.: On some properties of alpha-planes of type-2 fuzzy sets. Kybernetika 49 (1) (2013), 146-160. ISSN 0023-5954.

TAKÁČ, Z.: Inclusion and subsethood measure for interval-valued fuzzy sets and for continuous type-2 fuzzy sets. Fuzzy Sets and Systems 224 (2013) 106 – 120.

TAKÁČ, Z.: Type-2 aggregation operators. In: Proceedings of the 8th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2013), 165-170.

TAKÁČ, Z.: Properties of aggregation operators extended via extension principle. In: Proceedings of Uncertainty Modelling, Editors: R. Mesiar, T. Bacigál, STU Bratislava, 67–71, 2013.

Hore

Rok 2012

BILLICH, M.: Lineárna kombinácia a rovinné krivky v programe GeoGebra. In: Proceedings of Symposium on Computer Geometry SCG’2012, Vol. 21, STU Bratislava 2012, s. 17-21. ISBN 978-80-248-2524-3.

BILLICH, M.: Verification and proving plane geometry theorems. In: ACTA MATHEMATICA 15, zborník príspevkov z X. nitrianskej matematickej konferencie, s. 51-56. ISBN 978-80-558-0135-3.

DAVEY, B. A. - HAVIAR M. - PITKETHLY, J. G.: Full dualisability is independent of the generating algebra. Algebra Universalis 67 (2012) 257-272.

FRIČ, R.: Random variables – opening a random black box. Matematyka w pryzrodzie i sztuce – matetmatyka, przyroda i sztuka w ksztalceniu powszechnym, Nowy Sacz, 215-219, 2012.

FRIČ, R.: Upgrading probability: what can we learn from History? In: Active Methods in Teaching Mathematics and Informatics, Sárospatak 24-26 May 2012.

FRIČ, R., PAPČO, M.: Statistical maps and generalized random walks. In: Math. Slovaca, Vol. 62 (2012), No. 6., p. 1079 – 1090.

FOLNY, V. - De JAEGHER, D. - BUTAŠOVÁ, A. - BUTAŠ, J.: Utilisation du CECRL pour développer des tests dans six langues pour les professeurs des écoles: avantages et limites. SYNERGIES EUROPE, Revue du GERFLINT, 6 (2011), 51-61. ISSN 1951-6088, 2260-653X.

GUNČAGA J., STAŃDO J., GWÓŹDŹ-ŁUKAWSKA G.: From the Pythagorean Theorem to the Definition of the Derivate Function. In: The International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education (ICEEE 2012): proceedings: Technical University of Lodz, Poland , Sept. 24 - 26, 2012. - Lodz : Technical University of Lodz, 2012. ISBN 978-1-4673-1677-4, p. 54-58.

GUNČAGA, J.: Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie - matematika v slovenskom jazyku na slovenskej národnostnej škole v Maďarsku. Obzory matematiky, fyziky a informatiky, Roč. 41, č. 1 (2012), s. 17-22. ISSN 1335-4981.

GUNČAGA J.: Vyučovanie matematiky v diele Pedagogika od Juraja Páleša. In: Zborník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2012 "Vzdelávanie - identita - zdravie", 13.-14. september 2012, Komárno: Univerzita J. Selyeho, ISBN 978-80-8122-044-9, s. 303-309.

GUNČAGA, J.: GeoGebra as a motivational tool for teaching and learning in Slovakia. In: North American GeoGebra Journal, Oxford, OH: Miami University, Vol. 1, No. 1 (2012), p. 45-48. ISSN 2162-3856.

GUNČAGA, J. - MAJHEROVÁ, J. - JANČEK, M: GeoGebra as a motivational tool for teaching and learning mathematics, informatics and physics. In: Scientific Issues, Mathematica IV, VERBUM - Catholic University in Ružomberok Press, Ružomberok 2012, p. 53-62, ISBN 978-80-8084-954-2.

TAKÁČ, Z.: O zovšeobecneniach fuzzy množín. OMFI 1/2012 (41), 23-37. ISSN 1335-4981.

TAKÁČ, Z.: On subsethood measure of type-2 fuzzy sets. In: Abstracts of the 11th Int. Conference on Fuzzy Set Theory and Applications, 103–104, 2012, ISBN 978-80-8040-438-3.

TKAČIK, Š.: On original mathematical demonstrations and physical experiments by Galileo Galilei. In: Proceedings of the Conference on the History of Mathematics and Teaching of Mathematics /ed. Péter Körtesi/, University of Miskolc, 2012, p. 1-4. ISBN 978-963-661-988-6.

TRENKLER, M. - FROBISHER, L. - KOPKA, J.: Magic squares on mobile phone. In: Scientific Issues, Mathematica IV, VERBUM - Catholic University in Ružomberok Press, Ružomberok 2012, p. 41-46, ISBN 978-80-8084-954-2.

TRENKLER, M.: Geometria molekúl uhlíka. Matematyka w pryzrodzie i sztuce – matetmatyka, przyroda i sztuka w ksztalceniu powszechnym, Nowy Sacz, 189-198, 2012.

Hore

Rok 2011

BILLICH, M.: Synthetic proof style methods of constructive geometric statements. In: Proceedings of the 31th Conference on Geometry and Graphics 2011, VŠ Báňská, TU Ostrava, s. 33-41. ISBN 978-80-248-2524-3.

BILLICH, M.: Computer proofs in plane geometry. Mathematics XVI, Scientific Issues, Jan Dlugosz University, Czestochowa 2011, 197-204, ISBN 978-83-7455-209-7, ISSN 1896-0286.

BILLICH, M.: Metóda obsahu v dokazovaní viet elementárnej geometrie. In: Proceedings of Symposium on Computer Geometry SCG’2011, Vol. 20, STU Bratislava, s. 17-22, ISBN 978-80-227-3580-3.

BUTAŠ, J. - BUTAŠOVÁ, A.: Analýza pripravenosti na zavedenie povinného vyučovania CJ na 1. stupni ZŠ. In: Philológia XXI (Zborník pedagogickej fakulty Univerzity Komenského). Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. s. 217-226, ISBN 978-80-223-3011-4.

BUTAŠ, J. - BUTAŠOVÁ, A.: Konštrukty skúšok dosahovania úrovne ovládania cudzieho jazyka učiteľmi primárneho vzdelávania. In: Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2011 (Zborník z konferencie). Ružomberok : VERBUM KU, 2011., s. 31-40, ISBN 978-80-8084-791-3.

BUTAŠ, J. - LALINSKÁ, M.: Teória odpovede na položku a položkové analýzy výsledkov testov z cudzích jazykov. In: Meranie vedomostí ako súčasť zvyšovania kvality vzdelávania. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou Trnava 22. a 23. september 2011: Typi Universitatis Tyrnaviensis, vydavateľstvo Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. s. 32-38., ISBN 978-80-8082-509-6.

BUTAŠ, J. - LALINSKÁ, M.: Meranie vzdelávacích výsledkov ako súčasť pedagogického vzdelávania. In: Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spoločnosti [elektronický zdroj] (Zborník Univerzity J. Selyeho): Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2011. s. 245-265., ISBN 978-80-8122-017-3.

DAVEY, B. A. - HAVIAR, M.: Modified Priestley dualities as natural dualities. Lattice Theory: Foundation (G. Grätzer), Springer, 2011, pp. 434–437.

DAVEY, B. A. - GOUVEIA, M. J. - HAVIAR M. - PRIESTLEY, H. A.: Natural extensions and profinite completions of algebras. Algebra Universalis 66 (2011), 205-241.

DAVEY, B. A. - GOUVEIA M. J. - HAVIAR M. - PRIESTLEY, H. A.: Multisorted dualisability: change of base. 6 pp., Algebra Universalis 66 (2011) 331-336.

DAVEY, B. A. - HAVIAR M. - PRIESTLEY, H. A.: Natural dualities in partnership. 17 pp., Appl. Categ. Structures (publikované online 10 May 2011).

FRIČ, R.: States on Bold Algebras: Categorical Aspects. J Logic Computation (2011) 21 (3): 465-477.

FRIČ, R.: Mathematics of exceptions. In: red. Adam Płocki, Ireneusz Krech: Matematyka w przyrodzie - matematyka i przyroda w kształceniu powszechnym, PWSZ Nowy Sącz 2011, p. 13-18. ISBN 978-83-63196-04-2.

FRIČ, R. - PAPČO, M.: On Probability Domains II. Int J Theor Phys, (2011), DOI 10.1007/s10773-011-0855-2. ISSN 1572-9575.

FRIČ, R. - PAPČO, M.: Random walk - fuzzy aspects. Mathematics XVI, Scientific Issues, Jan Dlugosz University, Czestochowa 2011, 205-212, ISBN 978-83-7455-209-7, ISSN 1896-0286.

FRIČ, R. - PAPČO, M.: Matematikou (aj) proti fragmentácii. In: Univerzita - miesto stretnutia a konfrontácie viery a rozumu : zborník z vedeckej konferencie : Badín, 5.-6. septembra 2011 / eds. Tomáš Galis, František Horn, Eva Klčovanská, Ján Štefanec ; rec. Marián Šuráb. - Žilina : Inštitút Communio, 2011. - ISBN 978-80-970613-3-3, S. 60-64.

GOUVEIA, M. J. - HAVIAR, M.: Transferral of entailment in duality theory: dualisability. Czech. Math. J., 61 (136) (2011), 41-63.

GOUVEIA, M. J. - HAVIAR, M.: Transferral of entailment in duality theory II: strong dualisability. Czech. Math. J. 61 (136) (2011), 401–417.

GUNČAGA, J.: View on some theories of mathematics education. Mathematics XVI, Scientific Issues, Jan Dlugosz University, Czestochowa 2011, 213-218, ISBN 978-83-7455-209-7, ISSN 1896-0286.

GUNČAGA, J.: GeoGebra as a motivational tool for teaching according new curriculum in Slovakia. In: GeoGebra : the New Language For the Third Millennium., Vol. 2, No. 1 (2011), p. 277-282. ISSN 2068-3227.

GUNČAGA, J.: GeoGebra in Mathematical Educational Motivation. Annals : Computer Science Series., Tome 9, Fasc. 1 (2011), p. 75-84. ISSN 1583-7165.

GUNČAGA, J.: GeoGebra - motivačný nástroj pre prípravu budúcich učiteľov. In: Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spoločnosti [elektronický zdroj], zborník III. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Komárno 2011, p. 338-344. ISBN 978-80-8122-017-3.

GUNČAGA, J.: Niektoré teórie matematického vzdelávania na 1. stupni základnej školy. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VI, zborník z II. medzinárodnej vedeckej konferencie, Ružomberok 2011, p. 187-197. ISBN 978-80-8084-675-6.

GUNČAGA, J. - MAJHEROVÁ, J.: Geometry and modeling of plants in secondary education. In: red. Adam Płocki, Ireneusz Krech: Matematyka w przyrodzie - matematyka i przyroda w kształceniu powszechnym, PWSZ Nowy Sącz 2011, p. 39-46. ISBN 978-83-63196-04-2.

GUNČAGA, J. - TKAČIK, Š.: Historical remarks to integration methods. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2011 [elektronický zdroj] : Vorträge auf der 45. Tagung für Didaktik der Mathematik : Jahrestagung der Gesselschaft für Didaktik der Mathematik, Münster : WTM, 2011. p. 327-330. ISBN 978-3-942197-11-3.

GUNČAGA, J. - ŽVANDA, J. - PALAŤKOVÁ, H. - KRUŽLIAKOVÁ, S.: Moral Values Supported by the Educational Process. In: World Congress of Catholic Universities [elektronický zdroj], Ávila 2011, 14 p. ISBN 978-84-15300-20-5.

TAKÁČ, Z.: Intersection and union of type-2 fuzzy sets and connection to (alpha1,alpha2)-double cuts. In: Proceedings of the 7th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT-2011) and LFA-2011, Editors: Galichet, Sylvie / Montero, Javier / Mauris, Gilles, 1052-1059. ISBN 978-90-78677-00-0.

TKAČIK, Š. - RIEČAN, B.: A note on the Kluvánek integral. Tatra Mountains Mathematical Publications, Vol. 49 (2011), p. 59-65. ISSN 1210-3195.

TKAČIK, Š. - SLABEYCIUS, J. - RUSNÁKOVÁ, S. - LABAŠ, V. - MINÁRIK, S. - HANISKO, P.: Measurement of elastic properties of materials by ESPI method. In: 18th Conference of Slovak Physicists, Bratislava: Slovak Physical Society, 2011. p. 131-132. ISBN 978-80-970625-0-7.

TRENKLER, M.: On 4-dimensional cube and SUDOKU. Mathematics XVI, Scientific Issues, Jan Dlugosz University, Czestochowa 2011, 71-78, ISBN 978-83-7455-209-7, ISSN 1896-0286.

TRENKLER, M.: Eulerova formula, Platonovské mnohosteny a lopty. In: red. Adam Płocki, Ireneusz Krech: Matematyka w przyrodzie - matematyka i przyroda w kształceniu powszechnym, PWSZ Nowy Sącz 2011, p. 139-146. ISBN 978-83-63196-04-2.

Hore

Rok 2010

BILLICH, M.: Deduction and proving of geometric statements in interactive geometry environment. South Bohemia Mathematical Letters, Volume 18, (2010), No. 1, s. 39-46.

BILLICH, M.: Zobrazenia zachovávajúce geometrické útvary. In: Scientific Issues, Teaching Mathematics II: Innovation, New Trends, Research, VERBUM Ružomberok, 2010, s. 9-12.

BILLICH, M.: Verification of Geometric Statements in Dynamic Geometry Environment. Usta ad Albim BOHEMICA X/1 (2010), 1-7.

BILLICH, M.: Deduction and Proving of Geometric Statements in Interactive Geometry Environment. In: Proceedings of the 30th Conference on Geometry and Graphics 2010, MATFYZPRESS, UK Praha, s. 33-41.

BILLICH, M.: Úlohy o dotykoch v programe GeoGebra. In: Proceedings of Symposium on Computer Geometry SCG’2010, Vol. 19, STU Bratislava, s. 11-16.

BUTAŠ, J.: Rozvoj logiky u predškolských pedagógov s akcentom na kontext = The development of logic at preschool teachers with emphasis on context. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IV. : zborník z II. medzinárodnej vedeckej konferencie / eds. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku-Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša v Levoči, 2010, 17-22. ISBN 978-80-8084-617-6.

BUTAŠ, J. - BUTAŠOVÁ, A.: Réalités et projet de réforme de l’enseignement des langues étrange`res dans les écoles primaires et secondaires (6-15 ans): éléments de comparaison. In: LINGUA VIVA r. 6, č. 11, s. 25-35, České Budějovice 2010. ISSN 1801-1489.

BUTAŠ, J. - LALINSKÁ, M.: Application of the Exponential Functions in Testing. Usta ad Albim BOHEMICA X/1 (2010), 13-24.

BUTAŠ, J. - KRAJČÍRIKOVÁ, L.: How to Deal with Violence of Pupils in Schools and School Facilities. In: New Trends in Humanities and Science in the Eastern European Region. - Moscow : Academy of Professional Development and Re-Training of Educators, 2010, 229-239.

BUTAŠ, J. - BUTAŠOVÁ, A.: Cudzie jazyky na výstupe zo základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. In: La lengua y la cultura en el aula [elektronický zdroj] : espanol y eslovaco. - Granada : Universidad de Granada, 2010, 143-161.

BUTAŠ, J. - BUTAŠOVÁ, A.: Vyučovanie cudzieho jazyka - nová kompetencia učiteľa prvého stupňa základnej školy = Teaching foreign language - the new competence of primary school teachers. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov III. [elektronický zdroj] Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010, 29-36.

FRIČ, R. - PAPČO, M.: Random Variable as a Network of Pipelines. Usta ad Albim BOHEMICA X/1 (2010), 33-39.

FRIČ, R. - PAPČO,. M.: A Categorical Approach to Probability Theory. Studia logica (2010) 94: 215-230.

FRIČ, R., PAPČO, M.: On Probability Domains. In: Int J Theor Phys, (2010) 49: 3092-3100. ISSN 1572-9575.

FRIČ, R., PAPČO, M.: Fuzzification of crisp domains. In: Kybernetika 46 (2010), no. 6, 1009–1024. ISSN 0023–5954.

GUNČAGA, J.: Pohľad do niektorých teórií matematického vzdelávania. In: Scientific Issues, Teaching Mathematics II: Innovation, New Trends, Research, VERBUM Ružomberok, 2010, s. 19-29.

GUNČAGA, J.: GeoGebra as a tool for mathematical education in Slovakia. In: First Eurasia Meeting of GeoGebra, Third International Conference on Innovations in Learning for the Future 2010 / editori Sevinc Gulsecen, Zerrin Ayvaz Reis, Tolga Kabaca. - Istanbul: Istanbul Kultur University, 2010, s. 29-35. ISBN 978-605-4233-31-1.

GUNČAGA J.: Number Systems. In: Motivation via Natural Differentiation in Mathematics. The CME Conference Proceedings Abstracts - Rzeszów: Institute of Mathematics University of Rzeszów, 2010, s. 77-78. ISBN 987-83-91-77-81-2-8.

GUNČAGA, J. - KURUC, J. - MIŠÍKOVÁ, Ľ. - ŽVANDA, J. - PLÁVKOVÁ, A.: Justice as a value in education in the 1st grade of elementary school. In: Deliberationes : a Gál Hittudományi Föiskola tudományos folyóirata, Vol. 3, Issue 2 (2010), p. 109-119. ISSN 1789-8919.

GUNČAGA, J. - MAJHEROVÁ, J.: Contribution of ICT for achievement of educational objectives in mathematics and informatics. In: Book of Abstracts PREDIL Networking Conference and Workshop, Ružomberok, 2010, s. 33. VERBUM-Catholic University in Ružomberok Press. ISBN 978-80-8084-601-5

GUNČAGA, J. - PLÁVKOVÁ TINÁKOVÁ, A. - GEJDOŠ, M. - ZENTKO, J.: Didactics of Mathematics in the Textbook "Pedagogy" by Juraj Páleš. In: History of Mathematics and Teaching of Mathematics (zborník na CD, pocet strán 13), Szeged: University of Szeged, 2010, ISBN 978-963-661-929-9

GUNČAGA, J. - TKAČIK, Š.: Classification of the Kluvánek integrable functions. In: XXIV International Summer Conference on Real Functions Theory, 2010, s. 27. Slovak Academy of Sciences.

OHRISKA, J. - DZIOK, J.: Applications of a first order differential subordination for analytic functions. Journal of Mathematics and Applications, Vol. 32 (2010), p. 39-46. ISSN 1733-6775.

TAKÁČ, Z.: MRP tasks, critical thinking and intrinsic motivation to proving. Teaching Mathematics and Computer Science, Debrecen, University of Debrecen, c. 1, 2010, s. 149-168. ISSN 1589 - 7389

TAKÁČ, Z.: How to Change Students’ (Grade 6) View of the Proof? Usta ad Albim BOHEMICA X/1 (2010), 91-96.

TKAČIK, Š.: Historické poznámky o metódach integrovania. In: Scientific Issues, Teaching Mathematics II: Innovation, New Trends, Research, VERBUM Ružomberok, 2010, s. 179-190.

TRENKLER, M.: On Soccer Ball. Usta ad Albim BOHEMICA X/1 (2010), 97-102.

Hore

Rok 2009

BILLICH, M.: Some remarks on mapping that preserve unit distance. In: Mathematics XIV, Scientific Issues, Czestochowa 2009, 7-12, ISBN 978-83-7455-112-7, ISSN 1896-0286.

BILLICH, M.: Circle inversion and problems on tangent circles. In: IMEM 2009, Proceedings of international congress, Faculty of Education of Catholic University in Ružomberok, 2009, s. 492-496, ISBN 978-80-8084-471-4.

BILLICH, M.: On non-isometric distance one preserving mappings. In: Scientific Issues, Mathematica III, Katolícka univerzita, Ružomberok 2009, s. 5-9, ISBN 978-80-8084-518-6.

BILLICH, M.: The use of geometric place in problem solving. In: Scientific Issues, Teaching Mathematics: innovation, new trends, research, Katolícka univerzita, Ružomberok 2009, s. 7-14, ISBN 978-80-8084-418-9.

BILLICH, M.: Program WinGCLC vo vyučovaní kužeľosečiek. In: Proceedings of Symposium on Computer Geometry SCG'09, Vol. 18, STU Bratislava 2009, s. 5-11.

BUTAŠ, J.: Diagnostic - methodological analyses of items containing the offer of answers including a brief open-ended answer. In: Teaching Mathematics: innovation, new trends, research, Katolícka univerzita, Ružomberok 2009, s. 37-45, ISBN 978-80-8084-418-9.

BUTAŠ, J.: Nová koncepcia vyučovania cudzích jazykov a štátny vzdelávací program. In: Aktuálne výzvy milénia vo výučbe cudzích jazykov [elektronický zdroj]: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 2009, s. 103-109, ISBN 978-80-8094-545-9.

BUTAŠ, J.: State educational program and national educational standards. In: IMEM 2009, Proceedings of international congress, Faculty of Education Catholic University, Ružomberok 2009, s. 509-517, ISBN 978-80-8084-471-4.

BUTAŠ, J.: Národné merania a obsahová prestavba. [elektronický dokument] Popis urobený 17.4.2009. URL: http://www.statpedu.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1221.

BUTAŠ, J. - BUTAŠOVÁ, A. a kol.: Conception of Teaching Foreign Languages at Primary Schools and Secondary Schools: increasing the effectiveness of teaching foreign languages. Bratislava : State Institute of Education in Bratislava, 2009, 173 s., ISBN 978-80-89225-72-9.

FRIČ, R.: Extension of domains of states. Soft Computing 13, 2009, 63—70.

FRIČ, R.: States on bold Algebras: Categorical aspects. Journal of Logic and Computation (Advance Access published on March 13, 2009, doi: 10.1093/logcom/exp014).

GUNČAGA, J.: Grenzwert der Folge und Summe einer unendlichen Reihe in der Schulmathematik. In: Slovensko, Poľsko, svet, Katolícka univerzita, Ružomberok 2009, s. 193-215, ISBN 978-80-8084-449-3.

GUNČAGA, J. : Summe einer unendlichen geometrischen Reihe im Mathematikunterricht. In: Teaching Mathematics and Computer Science, Debrecen, University of Debrecen, č. 2, 2009, s. 229-240. ISSN 1589 - 7389.

GUNČAGA, J.: Relationship between Kluvánek and Bochner integrals. In: XXIII International Summer Conference on Real Functions Theory, Academia Pomeraniensis, 2009, s. 33.

GUNČAGA, J.: Innovative Zugänge zum Analysisunterricht am Gymnasium. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2009. - 139 s. ISBN 978-80-8084-424-0.

GUNČAGA J.: Regulated functions and integrability. In: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica, Kraków, Pedagogical University of Kraków, č. VIII, 2009, s. 43-56. ISSN 1689 - 9903.

GUNČAGA J.: Derivative of a function at a point and integral by professor Igor Kluvanek. In: Mathematics XIV, Czestochowa, Jan Dlugosz University of Czestochowa, 2009, s. 37-50. ISBN 978-83- 7455-112-7. ISSN 1896 - 0286.

GUNČAGA, J. - FULIER, J. - EISENMANN, P.: Modernisation and Innovation of the Calculus Teaching. In: Teaching Mathematics: innovation, new trends, research, Katolícka univerzita, Ružomberok 2009, s. 89-103, ISBN 978-80-8084-418-9.

GUNČAGA, J. - TKAČIK, Š.: Využitie histórie matematiky vo vyučovaní na základe nového štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3. In: 41. konferencia slovenských matematikov / editori Eva Capková, Mariana Marčoková. - Žilina: Slovenská matematická spoločnosť, 2009, s. 20-21. ISBN 978-80-554-0133-1.

GUNČAGA, J. - BRINCKOVÁ, J. - FULIER, J.: Seminár "Matematika v schválených štátnych vzdelávacích programoch pre 1. a 2. stupeň základných škôl a pre gymnáziá (ISCED 1, 2 a 3)". In: 41. konferencia slovenských matematikov / editori Eva Capková, Mariana Marčoková. - Žilina: Slovenská matematická spoločnosť, 2009, s. 26-27. ISBN 978-80-554-0133-1.

KURUC, J.: Rodina a matematika. In: Slovensko, Poľsko, svet, Katolícka univerzita, Ružomberok 2009, s. 118-126, ISBN 978-80-8084-449-3.

LALINSKÁ, M. - GUNČAGA, J.: Popularization of Mathematics: between Actual Trends and Necessity. In: Excellence in Education 2008 [elektronický zdroj], Paris: ICIE, 2009, p. 234-240, ISBN 978-9957-476-03-8.

OHRISKA, J.: Oscillation on the left and on the right. In: Mathematics XIV, Scientific Issues, Czestochowa 2009, 87-96, ISBN 978-83-7455-112-7, ISSN 1896-0286.

TAKÁČ, Z.: Influence of MRP Tasks on Students' Willingness to Reasoning and Proving. In: Proof and Proving in Mathematics Education : ICMI Study 19 Conference Proceedings / editors Fou-Lai Lin, Feng-Jui Hsieh, Gila Hanna, Michael de Villiers, Taipei, Taiwan: National Taiwan Normal University, 2009, p. 202-207, ISBN 978-986-01-8210-1.

TAKÁČ, Z.: O motivovaní žiakov k odôvodňovaniu matematických tvrdení. Pokroky matematiky fyziky a astronómie, ročník 54 (2009), č. 3, s. 243-251, ISSN 1335-7794.

Hore

Rok 2008

BILLICH, M.: Mappings preserving some distances. In: Scientific Issues, Mathematics XIII, Czestochowa 2008.

BILLICH, M.: The use of geometric place in problem solving. In: Scientific Issues, Teaching Mathematics: Innovation, New Trends, Research. Ružomberok, 2008.

BUTAŠ, J. - BUTAŠOVÁ, A.: Jazyková politika Slovenskej republiky v optike skladby učiteľov cudzích jazykov. In: Studia Romanistica : sborník prací FF OU číslo 239/2008 / Lubomír Bartoš. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2008, 225-235. ISBN 978-80-7368-483-9.

BUTAŠ, J. - BUTAŠOVÁ, A.: Implementácia nového modelu vyučovania cudzích jazykov do učebných plánov škôl. In: Philologia XVIII : zborník pedagogickej fakulty Univerzity Komenského / zodpovedný redaktor Eva Tkáčiková. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008, 159-180. ISBN 978-80-223-2429-8.

BUTAŠ, J.: Navrhovaná a schválená nová koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných školách z pohľadu potreby učiteľov = New conception of teaching foreign languages at primary schools from the aspects of teacher´s needs. In: Cudzie jazyky v škole 5 / editori Silvia Pokrivčáková, Jozef Filo. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008, 12-16. ISBN 978-80-8094-416-2.

FRIČ, R. - PAPČO, M.: D-posets of fuzzy sets: a categorical approach I. In: Abstracts of the 8th International Conference On Fuzzy Sets Theory And Its Applications, Editors: Klement, P. - E., Mesiar, R., Drobná, E., Nánásiová, O., Saminger-Platz, S., Liptovský Ján, 4. - 8. február 2008.

FRIČ, R. - PAPČO, M.: D-posets of fuzzy sets: a categorical approach II. In: Abstracts of the 8th International Conference On Fuzzy Sets Theory And Its Applications, Editors: Klement, P. - E., Mesiar, R., Drobná, E., Nánásiová, O., Saminger-Platz, S., Liptovský Ján, 4. - 8. február 2008.

GUNČAGA, J. - LALINSKÁ, M. - TAKÁČ, Z.: Celoživotné vzdelávanie učiteľov na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku. In: Experience in Further Education of Teachers in Mathematics, Ostrava 2008.

GUNČAGA, J., TKAČIK, Š.: The notion of regulated function in the calculus teaching by Professor Igor Kluvánek. In: Beiträge zum Mathematikunterricht, Münster: WTM-Verlag, 2008,s. 425-428. ISBN 978-3-9811015-7-7

GUNČAGA, J., TKAČIK, Š.: Grundbegrie der Analysis nach Professor Igor Kluvanek. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2008: WTM-Verlag, 2008. - ISBN 978-3-9811015-7-7. - s. 425-428.

GUNČAGA, J.: Preparing of pupils for notion of limits. In: Supporting Independent Thinking Through Mathematical Education. Rzeszów, Rzeszów University, 2008, s. 76 - 81. ISBN 978-83-7338-420-0

GUNČAGA, J.: Matematická analýza 1. Ružomberok, PF KU, 2008, 152 s., ISBN 978-80-8084-401-1

GUNČAGA, J.: Niektoré motivačné úlohy na graf funkcie. In: Žilinská didaktická konferencia, ŽU, Žilina, 2008. (zborník na CD s ISBN 80-8070-271-3)

GUNČAGA, J. - KOVÁCS A.: Porovnávací výskum v oblasti pojmu funkcie. In: 40. konferencia slovenských matematikov v Jasnej, Žilina, ŽU, s. 25-26, 2008 ISBN 978-80-8070-928-0

KOPKA, J.: Řešení problémů a zkoumání ve školské matematice. In: Matematické vzdělávání z pohledu žáka a učitele primární školy, Univerzita Palackého, Olomouc 2008. - ISBN 978-80-244-1963-3. - S. 135-144.

LALINSKÁ, M., GUNČAGA, J.: Popularization of Mathematics : Between Actual Trends and Necessity. In: Excellence in Education 2008 [elektronický zdroj] : Paris-France (July 1-4, 2008) / ed. Taisir Subhi Yamin. - Paris : ICIE, 2009. - ISBN 978-9957-476-03-8. - s. 234-240.

OHRISKA, J.: Oscillation of second-order linear delay differential equations. Central European Journal of Mathematics 6(3) 2008, 439-452.

PAPČO, M.: Triangular structures and generalized probability. In: Abstracts, XV Slovak-Czech-Polish Mathematical School, Spišská Kapitula, 2008.

PAPČO, M.: Simplex structures and generalized probability. In: Abstracts, SUMMER CONFERENCE ON REAL FUNCTIONS THEORY, Stará Lesná, 2008.

PAPČO, M.: On effect algebras. Soft Comput. 12 (2008), s. 373-379. ISSN 1433-7479.

PLOCKI, A.: Pravdepodobnosť okolo nás. Katolícka univerzita, Ružomberok 2004, druhé rozšírené vydanie, Ružomberok 2008.

TAKÁČ, Z.: Proof method "such that". In: Mathematica II, Proceedings from the XVth Slovak-Czech-Polish Mathematical School, Spišská Kapitula, 2008.

TKAČIK, Š., GUNČAGA, J.: The notion of derivative by professor Igor Kluvánek. International Congress for Teacher Researchers in Maths Education, Siedlce, 23-26 august 2008.

TRENKLER, M.: On additive and multiplicative magic cubes. In: Mathematics XIII : Scientific Issues. ISSN 1896-0286. - Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2008. - ISBN 978-83-7455-060-4. - s. 67-72.

Hore

Rok 2007

BILLICH, M.: Notion of distance for Euclidean plane. In: Scientific Issues, Mathematics XII, Czestochowa 2007, s. 11 - 16.

BILLICH, M.: O dotýkajúcich sa kružniciach. In: Matematika v škole dnes a zajtra. Zborník konferencie, Ružomberok, PF KU 2007.

BILLICH, M.: O vzdialenosti trochu inak. In: Zborník prednášok z týždňa európskej vedy, Pedagogická fakulta KU, Ružomberok 2007, s. 45 - 50.

FLORKOVÁ, M.: Gaining mathematical skills by using "concrete" manipulatives. In: Matematyka XII prace naukowe, AJD, Czestochowa, 2007, s. 191 - 198.

FRIČ, R.: Statistical maps: a categorical approach. Math. Slovaca 57 (2007), s. 41 - 57.

FRIČ, R. - PAPČO, M.: Tringular structures and duality. In: Matematyka XII prace naukowe, AJD, Czestochowa, 2007, s. 23 - 28.

GUNČAGA, J.: Equations f(x)= f^-1(x) as a generator of mathematics teaching problems. In: Matematyka XII prace naukowe, AJD, Czestochowa, 2007, s. 215 - 219.

GUNČAGA, J.: Reťazové zlomky u Leonharda Eulera. In: Matematika v škole dnes a zajtra. Zborník konferencie, Ružomberok, PF KU 2007.

KURUC. J.: Univerzálny model niektorých pojmov z kombinatoriky. In: Matematika v škole dnes a zajtra. Zborník konferencie, Ružomberok, PF KU 2007.

PAPČO, M.: On effect algebras of fuzzy sets. In: Soft Computing, Springer, roč. 12, č. 4, s. 373 - 379.

TAKÁČ, Z.: Význam slova „platí“ v dôkaze sporom. In: MIF 31, XVI. ročník, Prešov 2007, s. 68.

TAKÁČ, Z.: O definíciach - neformálne a formálne. In: Matematika v škole dnes a zajtra, zborník z konferencie, Ružomberok 2007.

TKAČIK, Š.: Why logarithms? In: Matematyka XII prace naukowe, AJD, Czestochowa, 2007, s. 429 - 434.

TKAČIK, Š.: Počtové operácie pomocou „Napier bones“. In: Matematika v škole dnes a zajtra, zborník z konferencie, Ružomberok 2007.

TRENKLER, M.: Additive and multiplicative magic cubes. In: The College Mathematics Journal - USA, zaslané v auguste 2007.

FROBISHER, L., KOPKA, J., TRENKLER: Skúmanie v školskej matematike (Magický štvorec a mobilný telefón). Obzory matematiky, fyziky a informatiky 1/2007(36), s. 6-14.

SEMANIŠINOVÁ,I., TRENKLER,M.: Discovering the connections between Latin and Magic Squares, Mathematics Teacher (USA), Vol. 101, August 2007, s. 32-45.

Hore

Rok 2006

BILLICH, M.: Lineárna kombinácia v úlohách analytickej geometrie. In: Matematika v škole dnes a zajtra. Zborník konferencie, Ružomberok, PF KU 2006, s. 14 - 18.

BILLICH, M.: Some remarks on mappings that preserves unit distance. In: Proceedeings of the XIIIth Czech-Polish-Slovak Mathematical School, Krakov-Dobczyce 2006.

BILLICH, M.: Elementárne euklidovské konštrukcie. In: Zborník prednášok z týždňa európskej vedy, Pedagogická fakulta KU, Ružomberok 2006, s. 7-12.

FRIČ, R. - PAPČO, M.: Fuzzy random variables. In: APLIMAT 2006, 5th International Conference, STU Bratislava, 2006, s. 511 - 516.

GUNČAGA, J. - FULIER, J.: Modul matematickej analýzy v kurze ďalšieho vzdelávania učiteľov. In: atematika v škole dnes a zajtra. Zborník konferencie, Ružomberok, PF KU 2006, s. 66 - 74.

GUNČAGA, J.: Grenzwertprozesse in der Schulmathematik. In: Journal für Mathematik-Didaktik č. 1, Stuttgart - Leipzig - Wiesbaden, 2006, s. 77 - 78.

GUNČAGA, J.: Iracionálne číslo ako výsledok limitného procesu. In: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, č. 1, 2006, PROTONIT, s. 1 - 8.

GUNČAGA, J. - TKAČIK, Š.: Koncepcia vyučovania matematickej analýzy podľa Igora Kluvánka. In: 38. konferencia slovenských matematikov, Liptovský Ján, 2006.

GUNČAGA, J. - TKAČIK, Š.: The limit of a sequence and the limit of a function. In: XIIIth Czech-Polish-Slovak Mathematical School, Dobczyce 2006.

GUNČAGA, J.: Graf funkcie - užitočný nástroj vo vyučovaní matematickej analýzy. In : Acta Mathematica 9, FPV UKF, Nitra, 2006, s. 151 - 156.

TAKÁČ, Z.: Paradox Kréťana. In: Matematika v škole dnes a zajtra, zborník z konferencie, Ružomberok 2006, s. 261-264.

TAKÁČ, Z. - TRENKLER, M.: O magickom štvorci IXOHOXI. Príspevok pedagógov PF KU k európskej vede, Pedagogická fakulta KU, Ružomberok 2006, s. 18-22.

FROBISCHER, L. - KOPKA, J. - TRENKLER, M.: Magic graphs on mobile phone. In: Proceedings of the XIIIth Czech-Polish-Czech-Slovak Mathematical School, Dobczyce 2006.

TKAČIK, Š.: Nekonečné rady a ich využitie. Príspevok pedagógov PF KU k európskej vede, Pedagogická fakulta KU, Ružomberok 2006, s. 23-28.

Hore

Rok 2005

BILLICH, M.: Zobrazenia zachovávajúce vzdialenosť. Acat Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, ser. C, 2005, no. 9, s. 18-22.

BILLICH, M.: Solving Quadratic Equations. In: Proceedeings of the XIIth Czech-Polish-Slovak Mathematical School, Hluboš 2005, s. 88-92.

BILLICH, M.: Špeciálne prípady Apolloniovych úloh. In: Matematika v škole dnes a zajtra. Zborník konferencie, Ružomberok, PF KU 2005, s. 23-27.

FLORKOVÁ, M.: Rozvoj priestorovej predstavivosti na hodinách geometrie v 1. ročníku ZŠ In: Induktívne a deduktívne prístupy v matematike, zborník príspevkov z konferencie, Smolenice 2005, s. 62 - 67. ISBN 80-8082-030-9

FRIČ, R.: Remarks on statistical maps and fuzzy (operational) random variables. In: Tatra mountains 30, 2005, s. 21 - 34.

FRIČ, R.: Extension of measures: a categorical approach. In: Mathematica Bohemica 130, 2005, s. 397 - 407.

FRIČ, R.: Remarks on metrics. In: Proceedeings of the XIIth Czech-Polish-Slovak Mathematical School, Hluboš 2005, s. 26-28.

GUNČAGA, J.: Projekt ďalšieho vzdelávania In: Induktívne a deduktívne prístupy v matematike, zborník príspevkov z konferencie, Smolenice 2005, s. 89 - 92. ISBN 80-8082-030-9

GUNČAGA, J. - TKAČIK, Š.: Derivative of a function at the point. In: Proceedeings of the XIIth Czech-Polish-Slovak Mathematical School, Hluboš 2005, s. 120-124.

PAPČO, M.: On fuzzy random variables: examples and generalizations. In: Tatra Mountains Mathematical Publications 30, 2005, 175 – 185.

PAPČO, M.: On effect algebras. Preprint, MÚ SAV, 2005.

PAPČO, M.: On fuzzy random walk. In: Abstracts of Česko-Poľsko-Slovenská matematická škola 2005, Hluboš.

TAKÁČ, Z.: The definition in the mathematical theories. In: Proceedeings of the XIIth Czech-Polish-Slovak Mathematical School, Hluboš 2005, s. 63-65.

TAKÁČ, Z.: Experiment s vyučovaním matematickej indukcie. MIF číslo 26, ročník XIV., Prešov 2005, s. 126-131.

TAKÁČ, Z: O jednom netradičnom dôkaze. Príspevok pedagógov PF KU k európskej vede, PF KU 2005, s. 62-66.

TKAČIK, Š.: Grécka matematika I. Disputationes Scientificae, Ružomberok, 2005, ročník V, číslo 2, ISSN 1335 – 918 - 5, s. 8–14.

TKAČIK, Š.: Grécka matematika II. Disputationes Scientificae, Ružomberok, 2005, ročník V, číslo 3, ISSN 1335 – 918 - 5, s. 69–82.

TRENKLER, M.: On orthogonal Latin p-dimensional cubes. Czechoslovak Mathematical Journal, 55(2005), 725-728.

TRENKLER, M.: An algorithm for making magic cubes. The Pi Mu Epsilon Journal (USA), 12(Spring 2005), 105-106.

TRENKLER, M.: On magic graphs and magic stars. In: Proceedeings of the XIIth Czech-Polish-Slovak Mathematical School, Hluboš 2005, s. 72-76.

TRENKLER, M.: O SUDUKU trochu inak. Obzory matematiky, fyziky a informatiky 4/2005 (34), s. 1-8.

TRENKLER, M.: O futbalovej lopte. Disputationes Scientificae, Pedagogická fakulta KU Ružomberok, 4/2005, s. 96–99.

SEMANIŠINOVÁ, I. - TRENKLER, M.: Magické štvorce ako predmet matematického skúmania. MIF Košice (v tlači)

SEMANIŠINOVÁ, I. - TRENKLER, M.: Magic Math: Discovering the connections between Latin and Magic Squares. (v tlači)

Hore

Rok 2004

BILLICH, M.: The Use of the Sheaf of Planes and Spheres at the Solving of Tasks. In: Mathematica, Proceedings of the XIth Slovak-Polish-Czech Mathematical School. PF KU, Ružomberok 2004, s. 13 - 18.

BILLICH, M: O riešení kvadratickej rovnice. In: Matematika v škole dnes a zajtra. Zborník konferencie, Ružomberok, PF KU 2004, s. 8 - 10.

FRIČ, R.: Coproducts of D-posets and their application to probability. Int. J. Theor. Phys. 43, No.7-8, 1625-1633 (2004).

FRIČ, R.: Products and Projections. In: Mathematica, Proceedings of the XIth Slovak-Polish-Czech Mathematical School. PF KU, Ružomberok 2004, s. 103 - 107.

FRIČ, R. - PAPČO,. M.: On fuzzy (operational) random variables I, II. International Conference On Fuzzy Sets Theory And Its Applications, FSTA 2004, Liptovský Ján, 2004

GUNČAGA, J.: Zavedenie limity a derivácie funkcie v bode. In: Acta Mathematica 7, Fakulta prírodných vied UKF, Nitra 2004, s. 169 - 175.

GUNČAGA, J.: Algoritmus delenia. In: Cesty (k) poznávání v matematice primární školy, Univerzita Palackého, Olomouc 2004, s. 98 - 102.

PAPČO, M.: On measurable spaces and measurable maps. Tatra Mountains Mathematical Publications, 28(2004), 125 – 140.

TAKÁČ, Z.: The method of subsidiary constant. In: Mathematica, Proceedings of the XIth Slovak-Polish-Czech Mathematical School. PF KU, Ružomberok 2004, s. 68 - 71.

TAKÁČ, Z: Vyučovanie matematickej indukcie na SŠ. In: Matematika v škole dnes a zajtra. Zborník konferencie, Ružomberok, PF KU 2004, s. 72 - 77.

TKAČIK, Š.: Spojitosť a limity trochu inak. In: Zborník konferencie Setkání kateder matematiky České a Slovenské republiky připravujíci budoucí činitele, Ústí nad Labem 2004, s. 85-89.

TRENKLER, M.: A construction of d-tuples of orthogonal Latin hypercubes. In: Mathemaica, Proceedeings of the XIth Slovak-Polish-Czech Mathematical School. PF KU, Ružomberok 2004, s. 77 - 79.

TRENKLER, M.: Magic stars. The PME Journal (USA), Vol. 11, Number 10, Spring 2004, 549-554.

Hore

Rok 2003

BILLICH, M: Použitie zväzkov priamok a kružníc pri riešení úloh. In: Disputationes Scientificae, KU Ružomberok, 2003, roč. 3, č.2, s. 47-53.

FRIČ, R.: Nonelementary Notes on Elementary Events. In: Matematyka IX prace naukowe. WSP, Czestochowa 2003, s. 137 - 141.

GUNČAGA, J.: Przyklad z algebry liniowej rozwiazywany za pomoca programu Mathematica. In: Matematyka i komputery. č. 14, Wilkowice 2003, s. 16-17.

GUNČAGA, J.: Lernsequenz zum Thema Summe einer unendlichen geometrischen Reihe. In: Beiträge zum Mathematikunterricht. Verlag Franzbecker, Berlin 2003, s. 265-268.

GUNČAGA, J.: Limita postupnosti a súčet nekonečného radu - ukážka kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu. In: Acta Mathematica 6. FPV UKF, Nitra 2003, s. 249 - 256.

GUNČAGA, J.: Problems with Successive Addition of Logical conditions. In: Matematyka IX prace naukowe. WSP, Czestochowa 2003, s. 143 - 148.

GUNČAGA, J.: Remarks on continuous fractions. In: 16 Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica III. AP, Kraków 2003, s. 61 - 66.

TKAČIK, Š.: Daganzová stratégia s dĺžkou optimálnej cesty pri riešení TSP v E2 metrike. In: Disputationes Scientificae III, Ružomberok 2003, s. 94 - 95.

TRENKLER, M.: Algorithms for composing magic cubes. Prace Naukowe Wyzsej Szkoly Pedagogicznej w Czestochowie, Matematyka IX, Czestochowa (Poland) 2003, pp. 103-107.

Hore

Rok 2002

BILLICH, M: On the hyperbolic distance space. Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. C, 2002, no. 6, pp. 11-15.

GUNČAGA, J.: Možnosť využitia problémového vyučovania pri limitných procesoch. In: Disputationes Scientificae, č. 1, KU, Ružomberok 2002, s. 3 – 8.

GUNČAGA, J.: Zum Thema Folgen und Reihen. In: Beiträge zum Mathematikunterricht. Verlag Franzbecker, Berlin 2002, s. 203-206.

GUNČAGA, J.: Experyment s ciagami v gimnazjum In: Studia Matematyczne Akademii Swietokrzyskej. č. 9, Kielce 2002, s. 195 – 200.

GUNČAGA, J.: Archimedova kvadratúra paraboly. In: III. Vedecká konferencia doktorandov, UKF, Nitra 2002, s. 43- 47.
49.

GUNČAGA, J: Jensenova nerovnosť. In: Disputationes Scientificae. č. 2, KU, Ružomberok 2001, s. 91-99.

GUNČAGA, J.: Poznámky k hodnoteniu niektorých otvorených úloh projektu Monitor 2001. In: Matematika v škole dnes a zajtra. Zborník konferencie, PF KU, Ružomberok 2001, s. 88 - 91.

GUNČAGA, J: Iné číselné sústavy. In: Matematika v príprave učiteľov 1. stupňa ZŠ. Zborník konferencie, UMB, Banská Bystrica 2001, s. 109 – 112.

GUNČAGA, J.: Súčty a súčiny členov postupností. In: Dva dny s didaktikou matematiky. Zborník konferencie. PF UK, Praha 2001, s. 13 - 16.a zajtra. Zborník konferencie, PF KU, Ružomberok 2000, s. 50 - 55.

GUNČAGA, J.: Riešenie extremálnych úloh pomocou A-G nerovnosti. In: Autentické vyučovanie a medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní matematiky. Zborník konferencie, UMB, Banská Bystrica 2000, s. 32 - 36.

CHVÁL, V.: Racionálny študent. In: Matematika v škole dnes a zajtra. Zborník konferencie, Ružomberok, PF KU 2000, s. 63 - 67.

KURUC, J.: Pytagorova veta. In: Matematika v škole dnes a zajtra. Zborník konferencie, Ružomberok, PF KU 2000, s. 79 - 82.

TRENKLER, M.: Numbers of vertices and edges of magic graphs. Ars Combinatoria 55, 2000, pp. 93-96.

TRENKLER, M.: Magic p-dimensional cubes of order n=/2(mod 4). Acta Arithmetica 92, 2000, pp. 189-194.

TRENKLER, M.: A construction of magic cubes. The Mathematical Gazette, 84(2000), pp. 36-41.

TRENKLER, M.: Konštrukcia magických p-rozmerných kociek. Obzory matematiky, fyziky a informatiky 2/2000(29), s. 19-29.

TRENKLER, M. - SEMANIŠINOVÁ, I.: O podivuhodnej korytnačke, magických štvorcoch a kockách. Obzory matematiky, fyziky a informatiky 4/2000(29), s. 21-34.

Hore
 
pf.ku.sk