Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Modernizácia a inovácia vyučovania matematiky a informatiky so zreteľom na budúcich učiteľov a celoživotné vzdelávanie učiteľov (inovatívny projekt na roky 2005-2006)


Projekt č. 11230220094
Akreditovaný kurz č. 2057/13031/2005/301/1
(Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou)

Projekt Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku je realizovaný v partnerstve so Združením katolíckych škôl Slovenska, Odborom školstva Mestského úradu v Ružomberku a Krajským školským úradom v Žiline. Európsky sociálny fond bol zriadený Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva s cieľom zlepšiť pracovné príležitosti na vnútornom trhu a tým prispieť k zvýšeniu životnej úrovne. Úlohou Európskeho sociálneho fondu je rozširovanie možností zamestnania, zvyšovanie geografickej a profesijnej mobility pracovníkov v Spoločenstve a uľahčovanie ich adaptácie na priemyselné zmeny a zmeny vo výrobných systémoch najmä odborným vzdelávaním a rekvalifikáciou. Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov.

Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu

Počas trvania celého projektu prebieha ďalšie vzdelávanie učiteľov v rámci seminárov piatich modulov (je možné absolvovať i viac modulov). Všetky semináre sú bezplatné, takisto ubytovanie a cestovné hradí a zabezpečuje usporiadateľ. Cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami, okrem MHD pre účastníkov mimo mesta Ružomberok hradí usporiadateľ.

Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu

Moduly a príslušní vedúci experti:

Učitelia si môžu vybrať jeden alebo aj viac modulov. Každý z vybraných modulov bude ukončený napísaním výslednej správy. Po absolvovaní modulu obdržia účastníci osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou podľa zákona č. 567/2001 Z.z. (zákon o ďalšom vzdelávaní).

Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu

Časový rozpis
Prihláška
Fotogaléria
Podrobnejšie informácie (prezentácia)