RNDr. Štefan Tkačik PhD. stefan.tkacik@ku.sk 044/4320 961, kl. 351


PROFIL


Pracovné zaradenie: odborný asistent
Kancelária: Hrabovská cesta 1, 2. posch., č.d. 242
nám.A.Hlinku 60, 1.posch., č.d.204
Konzultačné hodiny: streda 10:00 - 11:30 (rektorát č.d.204),
štvrtok 10.30 - 12.00, (PF č.d.241)


Vzdelanie

 • Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov (1995)
  Odbor matematika - matematická informatika
  Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
 • Rigorózna skúška, RNDr. (2002)
  Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
 • Doktorandské štúdium, PhD. (1998)
  Metóda spojitej aproximácie pre riešenie problému okružných jázd
  Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline

© Štefan Tkačik, Katedra matematiky PF KU v Ružomberku