Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Využívanie IKT vo vyučovaní matematiky


Seminár je zameraný na výuku dvoch výučbových softvérov Cabri geometria (8 vyuč. hodín) a Derive (8 vyuč. hodín). Je určený najmä pre učiteľov matematiky a informatiky 2. stupňa ZŠ a SŠ.

Uskutoční sa v budove Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na Námestí A. Hlinku 56 v dňoch 17. – 18. februára 2005 (štvrtok, piatok). Začiatok seminára je vo štvrtok 17. februára o 8.30 hod. v učebni P 306 (účastníci absolvujú každý deň osem vyuč. hodín).

Seminár je bezplatný, ubytovanie a stravné hradí a zabezpečuje usporiadateľ. Usporiadateľ hradí aj cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami, okrem MHD pre účastníkov mimo mesta Ružomberok. V prípade záujmu o jeho uhradenie budeme vyžadovať cestovné lístky a číslo účtu, na ktorý ho budeme uhrádzať po skončení seminára.

Fotogaléria Zoznam prihlásených


Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu

Cabri geometria


Lektor: RNDr. Vladimír Jodas

Metodická príručka softvéru Cabri geometria II

Program seminára:

 1. Prvé kroky s Cabri - 40´
 2. Cabri a planimetria - 90´
 3. Cabri a funkcie - 60´
 4. Cabri a stereometria - 90´
 5. Cabri v práci učiteľa - 30´
 6. Pracovné listy pre žiakov - 30´
 7. Cabri plus - 30´
 8. Cabri na Internete - 30´
Spolu 400 minút = 8 vyučovacích hodín.

Spôsob práce: Kombinácia prednášky a cvičenia. Lektor prezentuje obsah obrazovky svojho počítača prostredníctvom dataprojektoru, účastníci kurzu pracujú súčasne podľa pokynov a ukážok lektora na svojich počítačoch.

Cieľ seminára: Absolventi kurzu by mali byť schopní vo svojej učiteľskej praxi používať pripravené metodické materiály, resp. po ďalšej praxi aj takéto jednoduché materiály si samostatne zhotovovať.

Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu

Derive


Lektor: PaedDr. Lilla Koreňová

Program seminára:

 1. Úprava algebraických výrazov, riešenie rovníc a ich sústav
 2. Vektory, matice a operácie s nimi
 3. Derivácia, integrál, limity, postupnosti
 4. Grafy funkcií s jednou neznámou (2D)
 5. Grafy funkcií v priestore, analytická geometria
 6. Tvorba matematického dokumentu
Spolu 8 hodín.

Spôsob práce: Kombinácia prednášky a cvičenia. Lektor prezentuje obsah obrazovky svojho počítača prostredníctvom dataprojektoru, účastníci kurzu pracujú súčasne podľa pokynov a ukážok lektora na svojich počítačoch.

Cieľ seminára: Učitelia matematiky na SŠ sa môžu zoznámiť s didaktickým softvérom Derive, ako aj s konkrétnymi možnosťami jeho využitia na hodinách. Je to vhodné najmä vzhľadom na skutočnosť, že tento didaktický softvér je súčasťou edukačného balíčka Projektu Infovek.