Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Matematická analýza v školskej matematike


Seminár Matematická analýza v školskej matematike sa uskutoční v dňoch 12.– 13. októbra 2006 (štvrtok, piatok) na chate Jezuitov v Trlenskej doline v Ružomberku.

Začiatok seminára je vo štvrtok 12. októbra o 9.30 hod. Ubytovanie a stravné hradí a zabezpečuje usporiadateľ z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF). Usporiadateľ hradí aj cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami, okrem MHD pre účastníkov mimo mesta Ružomberok. V prípade záujmu o jeho uhradenie budeme vyžadovať cestovné lístky a číslo účtu, na ktorý ho budeme uhrádzať po skončení seminára.

Chata Jezuitov v Trlenskej doline sa nachádza 2 km od autobusovej zastávky Biely Potok, Kovostav (autobus č. 4 zo železničnej stanice Ružomberok, medzimestské autobusy z autobusovej stanice Ružomberok idúce v smere Liptovská Osada). Odvoz účastníkov na chatu bude organizovaný autom 12. 10. o 8.45 od autobusovej zastávky Biely Potok, Kovostav. (Možnosť príchodu autobusom č. 4 s odchodom 8. 14 zo železničnej stanice Ružomberok).

Učebný plán:

  1. Funkcie a funkčné myslenie vo vyučovaní matematickej analýzy - 8 hodín
  2. Limitné procesy v školskej matematike - 8 hodín

Učebné osnovy:

  1. Využitie histórie matematiky vo vyučovaní matematickej analýzy - 3 hodiny
  2. Učebné materiály v LaTex-u pre vyučovanie matematiky - 2 hodiny
  3. Propedeutika základných pojmov matematickej analýzy - 3 hodiny
  4. IKT vo vyučovaní matematickej analýzy - 4 hodiny
  5. Neštandardné funkcie (ich grafy, neštandardné krivky) - 4 hodiny

Cieľ vzdelávacej aktivity:
Absolventi kurzu by mali byť schopní vo svojej učiteľskej praxi využiť získané poznatky na skvalitnenie vyučovacieho procesu a zvýšenie motivácie žiakov. Ďalej budú schopní zrealizovať vo svojej triede experiment a vypracovať z neho výskumnú správu.

Metódy výučby:
Striedanie prednášky a praktického cvičenia. Lektor prezentuje konkrétne podnety, ako je možné motivovať žiakov vo vyučovaní matematickej analýzy. Účastníci pracujú podľa pokynov lektora a pripravujú v spolupráci s ním motivačné problémy, ktoré využijú pri vyučovaní matematickej analýzy.

Prihláška a podrobné informácie

Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu