Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Matematika na 1. a 2. stupni ZŠ


Seminár Matematika na 1. a 2. stupni ZŠ sa uskutoční v dňoch 11. – 12. mája 2006 (štvrtok, piatok) na chate Jezuitov v Trlenskej doline v Ružomberku.

Začiatok seminára je vo štvrtok 11. mája o 9.30 hod. Ubytovanie a stravné hradí a zabezpečuje usporiadateľ z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF). Usporiadateľ hradí aj cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami, okrem MHD pre účastníkov mimo mesta Ružomberok. V prípade záujmu o jeho uhradenie budeme vyžadovať cestovné lístky a číslo účtu, na ktorý ho budeme uhrádzať po skončení seminára.

Chata Jezuitov v Trlenskej doline sa nachádza 2 km od autobusovej zastávky Biely Potok, Kovostav (autobus č. 4 zo železničnej stanice Ružomberok, medzimestské autobusy z autobusovej stanice Ružomberok idúce v smere Liptovská Osada).

Príchod účastníkov: Vo štvrtok 11.5. o 8. 45 bude organizovaný odvoz batožiny účastníkov autom do chaty (prípoj – autobus MHD č. 4 o 8.14 zo železničnej stanice Ružomberok, príchod na zastávku Biely Potok, Do Uhliska 8.31). Telefonicky alebo emailom je možné dohodnúť príchod aj v inom čase.

Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu

Učebný plán:

  1. Využívanie manuálnej činnosti žiakov k zvyšovaniu úrovne názornosti k pochopeniu abstrakcie - 6 h
  2. Realizácia a hodnotenie matematických projektov na ZŠ - 6 h
  3. Mosty medzi geometriou a aritmetikou - 4h

Učebné osnovy:

1.1 Od činnosti k poznatku - 3h
1.2 Evokácia, Uvedomenie si významu a Reflexie (EUR) - 3h
2.1 Číselné rodinky ako matematické projekty na ZŠ - 4h
2.2 Umenie klasifikovať v matematike - 2h
3.1 Využitie štvorčekového papiera vo vyučovaní matematiky - 2h
3.2 Rôzne číselné sústavy - 2h


Počas seminára sa uskutočnia tvorivé dielne Prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. a Prof. Dr. hab. Adama Plockého.

Cieľ vzdelávacej aktivity: Absolventi kurzu by mali byť schopní vo svojej učiteľskej praxi využiť získané poznatky na skvalitnenie vyučovacieho procesu a zvýšenie motivácie žiakov. Dôraz bude kladený na zvýšenie názornosti a tvorivosti s využitím manuálnej činnosti žiakov, tak aby boli schopní zrealizovať vo svojej triede experiment a vypracovať z neho výskumnú správu, prípadne ju zdokladovať prácami žiakov.

Metódy výučby: Striedanie prednášky a praktického cvičenia. Lektor prezentuje konkrétne podnety, ako je možné motivovať žiakov vo vyučovacom procese a zvyšovať úroveň názornosti k pochopeniu abstrakcie. Účastníci pracujú podľa pokynov lektora a pripravujú v spolupráci s ním motivačné problémy, ktoré využijú pri vyučovaní.