Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Stochastika v školskej matematike


Seminár Stochastika v školskej matematike sa uskutoční v dňoch 25. – 26. mája 2005 (štvrtok, piatok) na chate Jezuitov v Trlenskej doline v Ružomberku.

Začiatok seminára je vo štvrtok 25. mája o 9.30 hod. Ubytovanie a stravné hradí a zabezpečuje usporiadateľ z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Usporiadateľ hradí aj cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami, okrem MHD pre účastníkov mimo mesta Ružomberok. V prípade záujmu o jeho uhradenie budeme vyžadovať cestovné lístky a číslo účtu, na ktorý ho budeme uhrádzať po skončení seminára.

Poznámka: Vzhľadom k tomu, že 25. mája 2006 je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, bude existovať v tento deň možnosť zúčastniť sa sv. omše v kaplnke Panny Márie Snežnej, ktorá je súčasťou chaty Jezuitov v Trlenskej doline. Jej termín bude oznámený priamo pri prezentácii.

Chata Jezuitov v Trlenskej doline sa nachádza 2 km od autobusovej zastávky Biely Potok, Kovostav (autobus č. 4 zo železničnej stanice Ružomberok, medzimestské autobusy z autobusovej stanice Ružomberok idúce v smere Liptovská Osada).

Príchod účastníkov: Vo štvrtok 25.5. o 8. 45 bude organizovaný odvoz batožiny účastníkov do chaty (prípoj – autobus MHD č. 4 o 8.14 zo železničnej stanice Ružomberok, príchod na zastávku Biely Potok, Do Uhliska 8.31). Telefonicky alebo emailom je možné dohodnúť príchod aj v inom čase.


Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu

Učebný plán:

  1. Pravdepodobnosť v školskej matematike - 12 hodín
  2. Štatistika v školskej matematike - 4 hodiny

Učebné osnovy:

1.1 Bernoulliho schéma - 2 hodiny
1.2 Pravdepodobnostný priestor, jeho druhy a predstavy (geometrická, analytická) - 2 hodiny
1.3 Pravd. priestor ako stochastický model mimomatematických situácií, stochastické modely v praxi - 2 hodiny
1.4 Stochastické úsudky a ich zvláštnosť, používanie v procese rozhodovania v podmienkach rizika - 2 hodiny
1.5 Stochastické paradoxy ako prostriedok matematickej aktivizácie - 2 hodiny
1.6 Podmienená pravdepodobnosť - 2 hodiny
2.1 Základy štatistiky - 2 hodiny
2.2 Testovanie štatistických hypotéz - 2 hodiny

Počas seminára sa uskutoční vo štvrok 25. mája tvorivá dielňa PhDr. Pavla Dederu TVORIVÁ DIELŇA PEDAGOGICKEJ ŠTATISTIKY:

1. Formulácia problému, pracovné hypotézy, vzorky.
2. Štandardizácia merných prostriedkov.
3. Popisná štatistika, triedenie, histogramy. Odhady.
4. Regresná a korelačná analýza.
5. Štatistické hypotézy a ich testovanie.
6. Rozhodnutie o hypotézach projektu.
7. Úvod do viacrozmernej štatistiky. Zhluková analýza.
8. Problematika podľa záujmu.

Spôsob práce: Kombinácia prednášky, cvičenia a seminára.

Literatúra:

[1] Anděl, J.: Matematika náhody, MATFYZPRESS, Praha, 2000.
[2] Hecht, T. a kol.: Pravdepodobnosť a štatistika,Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava, 2003
[3] Płocki, A.: Pravdepodobnosť okolo nás, Katolícka univerzita, Ružomberok, 2004.
[4] Potocký, R. a kol.: Zbierka úloh z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, Alfa, Bratislava, 1991
[5] Riečan, B. – Komorník, J.: Pravdepodobnostné modely reálnych situácií, SPN, Bratislava, 1995.

Cieľ kurzu: Uvedenie účastníkov do samostatného štúdia príslušnej literatúry a ich povzbudenie do vlastnej didaktickej tvorby v oblasti pravdepodobnosti a matematickej štatistiky.