Študentská vedecká odborná činnosť - Didaktika matematiky 2017


Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov a
Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků vyhlasuje 16. ročník

Súťaže vysokoškolákov vo vedeckej a odbornej činnosti
v didaktike matematiky

 

 


Základné informácie

  
Program konferencie ŠVOČ 2017 
Najnovšie informácie pre účastníkov ŠVOČ z Didaktiky matematiky 
Zoznamy účastníkov, príspevkov a program konferencie 

Podujatie sa uskutoční v rámci česko-slovenskej Študentskej konferencie ŠVOČ 2017 v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a Fatraparku Hrabovo. Súťaž začne v piatok 9. júna 2017 o 13.00 a skončí v sobotu 10. júna 2017 o 12.00.

Do súťaže sa možno prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára v súlade s propozíciami súťaže a to do 30. apríla 2017.

Súťažiaci, ktorého práca bude do súťaže prijatá, ako aj jeho sprievodca (spravidla vedúci práce), má zabezpečené ubytovanie a stravu na náklady usporiadateľov. Cestovné súťažiacemu zaplatí vysielajúca škola.

Uchádzač o účasť v súťaži musí najneskôr do 30. apríla 2017 na adresu stefan.tkacik@ku.sk a súčasne katarina@zilka.sk odoslať:

  1. prácu v elektronickej forme (pdf-formáte),
  2. posudok vedúceho práce alebo iného vhodného vedecko-pedagogického pracovníka domovskej fakulty v elektronickej forme (pdf-formáte),
  3. informáciu o súťažnej kategórii, do ktorej prácu prihlasuje (v súlade s propozíciami súťaže, bod 5),
  4. abstrakt v elektronickej forme, maximálne 300 slov, v ktorom autor opisuje prínos jeho práce v predmetnej oblasti (v súlade s propozíciami súťaže, bod 5).
Na vašu účasť sa tešia členovia organizačného výboru
    doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.
    doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.
    doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc.
    RNDr. Štefan Tkačik, PhD.

Prosíme členov poroty a organizátorov ŠVOČ- vysokoškolských učiteľov a doktorandov, ktorí majú záujem vystúpiť s príspevkom a zúčastniť sa na 24. ročníku tradičnej Česko-Poľsko-Slovenskej matematickej konferencie (6-9. jún 2017), aby sa zaregistrovali aj na stránke tejto konferencie 
 
Pre českých účastníkov ŠVOČ - zahraničných účastníkov siete CEEPUS HU-28 a freemover pripravujeme projekt CEEPUS exkurzie. Tento projekt im uhradí všetky náklady počas ŠVOČ (ubytovanie, stravu, občerstvenie).
 
Povinnosti účastníka CEEPUS exkurzie sú:

1. Prihlásenie sa na exkurziu pomocou stránky www.ceepus.info

2. Prihlásenie sa na súťaž ŠVOČ
 
Z dotácie CEEPUS mobilít im budú uhradené aj náležitosti na ŠVOČ.
 

 

 

 
pf.ku.sk