Študentská vedecká odborná činnosť - Didaktika matematiky 2017

 

Riadiaci výbor

 
SUMA JČMF a SMS JSMF ustanovili pre ŠVOČ 2017 Riadiaci výbor v tomto zložení:
 • prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc., KMDM PedF UK Praha (predsedníčka)
 • doc. RNDr. Soňa Čeretková, CSc., KM FPV UKF Nitra
 • doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., zástupca JČMF
 • prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc., KM PdF UMB Banská Bystrica
 • doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc., UMV PF UPJŠ Košice
 • doc. RNDr. Antonín Jančařík, PhD., KMDM PedF UK Praha
 • RNDr. Ingrid Nagyová, PhD., PedF Ostravské univerzity
 • doc. RNDr. Edita Partová, CSc., KPaPP PdF Univerzita Komenského
 • Mgr. Jiří Přibyl, KM PřF UJEP Ústí nad Labem
 • RNDr. Libuše Samková, Ph.D., KM PedF JU České Budějovice
 • doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD., KM PF PU Prešov
 • RNDr. Petra Surynková, Ph.D., KDM MFF UK Praha
 • PaedDr. Mária Slavíčková, PhD., KAGDM FMFI UK Bratislava
 • doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., zástupca SMS
 • doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., KPEP PF KU Ružomberok, zástupca JSMF
 
Riadiaci výbor zabezpečuje posúdenie prác, menuje odborné poroty pre jednotlivé kategórie a vyhlasuje výsledky na základe odporučenia porôt. Odborné poroty vyberú najlepšie práce, ktoré budú ocenené.

Proti rozhodnutiu Riadiaceho výboru je možné odvolať sa k SMS JSMF alebo SUMA JČMF. Ich spoločné rozhodnutie v tejto veci je konečné.
 
 
pf.ku.sk