Študentská vedecká odborná činnosť - Didaktika matematiky 2017

 

Propozície súťaže

  
 1. Súťaže sa môže zúčastniť každý študent (alebo kolektív študentov) 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia, z ktorejkoľvek fakulty, resp. vysokej školy v SR a ČR.

 2. Súťaž sa uskutoční v rámci česko-slovenskej Študentskej konferencie ŠVOČ 2017, začína v piatok 9. júna o 13.00 a končí v sobotu 10. júna 2017 o 12.00, na PF KU v Ružomberku. Usporiadateľom tohto ročníka je Katedra matematiky a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci so SUMA JČMF a SMS JSMF.

 3. V roku 2017 bude ŠVOČ vyhlásená v týchto súťažných kategóriách:
  K1. Seminárne práce.
  K2. Bakalárske práce z didaktiky matematiky (K2a – Materské školy a 1. stupeň ZŠ, K2b – 2. stupeň ZŠ a SŠ).
  K3. Diplomové práce z didaktiky matematiky (K3a – Materské školy a 1. stupeň ZŠ, K3b – 2. stupeň ZŠ a SŠ).
  K4. Práce z didaktiky matematiky pre špeciálnu pedagogiku.
  K5. Záverečné práce, ktoré vznikli v rámci celoživotného vzdelávania.

 4. Študenti sa do súťaže prihlasujú prostredníctvom svojich fakúlt. Z každej fakulty môžu byť do každej kategórie prihlásené najviac 3 práce. Tento výber môžu fakulty realizovať prostredníctvom fakultných súťaží ŠVOČ. Spôsob výberu a termíny tohto výberu sú plne v kompetencii jednotlivých fakúlt. Riadiaci výbor môže obmedziť celkový počet prijatých prác podľa objemu finančných prostriedkov. Niektoré (alebo obe) z dvojíc kategórií K2a, K2b; K3a, K3b môžu byť v prípade malého počtu prihlásených prác spojené do jednej kategórie. Toto rozhodnutie je v právomoci Riadiaceho výboru ŠVOČ. SMS JSMF a SUMA JČMF si vyhradzuje právo na usporiadanie súťaže v obmedzenej forme.

 5. Prihlasovanie sa uskutoční elektronickou formou - bližšie informácie budú zverejnené na týchto stránkach. Termín zahájenia prihlasovania na ŠVOČ 2017 bude oznámený všetkým fakultám e-mailom. Fakulty pošlú najneskôr do 30. 4. 2017 na e-mailovou adresu Organizačného výboru ŠVOČ (uvedenú v kontaktoch) v elektronickej verzii:

  (a)  Jeden exemplár každej súťažnej práce.
  (b) Posudok vedúceho práce alebo iného vedecko-pedagogického pracovníka fakulty, ktorá prácu prihlasuje.

  Prihlásené práce musia byť napísané v slovenčine alebo češtine, prípadne angličtine.

  K práci musí byť priložený abstrakt (v rozsahu maximálne 300 slov) v dvoch jazykoch, pričom jedným z nich je jazyk práce a druhým je anglický jazyk (v prípade prác napísaných v slovenčine alebo češtine) alebo v slovenčina/čeština (v prípade, že je práca napísaná v anglickom jazyku). V abstrakte musí byť vymedzený vlastný prínos autora.

 6. Súťažné práce budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:

  (a)  pôvodnosť výsledkov a prínos práce,
  (b)  zaradenie práce do domáceho, prípadne svetového kontextu,
  (c)  celkové spracovanie práce,
  (d)  prezentácia práce na konferencii ŠVOČ 2017.

 
pf.ku.sk