Záverečné práce

 Informacie = studenti

Témy bakalárskych prác    RNDr. Martin Billich, PhD.
 • Úlohy o kružniciach v programe GeoGebra.
 • Kružnicová inverzia v riešení geometrických úloh.


    Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
 • Karteziánsky súčin a jeho použitie.


    Doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
 • Diferenciálny počet funkcie jednej reálnej premennej a jeho aplikácie.
 • Diferenciálny počet funkcie viacerých reálnych premenných.
 • Integrálny počet funkcie viacerých reálnych premenných.
 • Aplikácie niektorých typov diferenciálnych rovníc.


    PaedDr. Martin Papčo, PhD.
 • Usporiadaná dvojica ako univerzálny nástroj matematiky.
 • Binárne relácie v pravdepodobnostných priestoroch.


    RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
 • Deliteľnosť na množine celých čísel.
 • Komplexné čísla.


    RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
 • Vývoj číselných sústav.
 • Aplikácie limity funkcie.
 • Sumovateľné postupnosti v stredoškolskej matematike.
 • Aplikácie derivácie funkcie.


    m.prof. RNDr. Marián Trenkler, CSc.
 • Čarovný svet čísel.
 • Symetrie okolo nás.
 • Geometria a umenie.
 • SUDOKU.


Po dohode s jednotlivými pracovníkmi katedry je možné vypísať tému bakalárskej práce podľa záujmu študenta.Témy bakalárskych prác pre Predškolskú a elementárnu pedagogikuPre nasledujúce témy určí vedúceho bakalárskej práce vedúci katedry po dohode so študentom:
 1. Matematické hry pre deti predškolského veku, ktoré podporujú poznávanie
 2. Sčítavanie a odčítavanie v abstrakčnej úrovni modelov
 3. Násobenie ako sčítavanie neabstraktných pojmov
 4. Vytváranie algoritmu delenia ako nástroj na rozvoj psychických schopností
 5. Vlastnosti čísel ako vzťah medzi modelmi
 6. Úlohy v programe GeoGebra pre najnižšie ročníky základnej školy
 7. Číselná os a jej aplikácie pre predstavy mnohosti
 8. Motivačné rozprávky pre matematické predstavy
 9. Vytváranie skúsenosti detí s geometrickými modelmi
 10. Univerzálne modely v práci so zlomkami na 1.stupni ZŠ
 11. Rozvíjanie priestorovej predstavivosti pomocou kociek
 12. Využívanie pomôcok pre rozvoj predstavivosti pomocou kociek
 13. Slovné úlohy ako vzťah medzi veličinami
 14. Modely pre riešenie rovníc ako výrokových foriem
 15. Číselné sústavy v modeloch
 16. Využívanie výpočtovej techniky vo vyučovaní
 17. Internet a vyučovanie matematiky
 18. Magické štvorce a ich využitie vo vyučovaní
 19. Kombinatorické vlastnosti mnohostenov
 20. Konvexné mnohosteny a ich modely
 21. Pravidelné mnohosteny a rovinné mozaiky
 22. Rozvíjanie matematických predstáv v predškolských zariadeniach
 23. Zhodné a podobné zobrazenia v konštrukčných úlohach
 24. Teória pravdepodobnosti pre deti
 25. Matematické poviedky pre žiakov 1.ročníka
 26. O konečných a nekonečných množinách
 27. Matematické štruktúry v prvých ročníkoch základnej školy
 28. Teória grafov pre deti
 29. Ako sa učia matematiku deti za hranicami Slovenska?
 30. Geometria v škôlke
 31. Vyučovanie matematiky v minulosti
 32. Funkčné závislosti z reálneho života prítomné v matematických predstavách detí
 33. Porovnávanie a binárne relácie prítomné pri matematickej činnosti detí
 34. Prirodzené čísla a ich modelovanie
 35. Priestorové telesá v manipulatívnej činnosti detí
 36. Využitie tangramov pri tvorbe matematických predstáv detí
 37. Využitie pentamín pri tvorbe matematických predstáv detí
 38. Stavebnica POLYDRON a jej využite pri tvorbe matematických predstáv detí
 39. Rozvíjanie priestorovej predstavivosti detí
 40. Rovinné a priestorové útvary
 41. Využitie matematiky pri prírodovednom poznávacom procese detí
 42. Matematické modelovanie situácií z reálneho života detí
 43. Origamo a geometria skladaného papiera
 44. Štvorčekový papier ako most medzi aritmetickými a geometrickými predstavami
 45. Poznávací proces tvorby matematických predstáv u detí
 46. Projektové a problémové vyučovanie pri tvorbe matematických predstáv detí
 47. Konštruktivistický prístup pri tvorbe matematických predstáv detí
 48. Rozvoj kauzálneho a logického myslenia detí pomocou matematických predstáv
 49. Matematika starých Egypťanov
 50. Starí Gréci a Pytagoras


Záujemcovia nech sa prihlásia u pracovníkov Katedry matematiky PF KU. Iné témy si môžu študenti dohodnúť s jednotlivými pracovníkmi katedry.Témy magisterských prác


    RNDr. Martin Billich, PhD.
 • Úlohy o kružniciach v programe GeoGebra.
 • Kružnicová inverzia v riešení geometrických úloh.


    Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
 • Newton-Leibnitzov vzorec.


    Doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
 • Využitie systému GeoGebra v školských konštrukčných úlohách.
 • Funkčné myslenie vo vyučovaní matematiky s využitím softvéru GeoGebra.


    PaedDr. Martin Papčo, PhD.
 • Usporiadaná dvojica ako univerzálny nástroj matematiky.
 • Binárne relácie v pravdepodobnostných priestoroch.
 • Linearita v teórii pravdepodobnosti.
 • Fuzzy udalosť.
 • Stochastické paradoxy v spočítateľných pravdepodobnostných priestoroch.


    RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
 • Deliteľnosť na množine celých čísel.
 • Komplexné čísla.


    h.doc.RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
 • Vývoj číselných sústav.
 • Aplikácie limity funkcie.
 • Sumovateľné postupnosti v stredoškolskej matematike.
 • Aplikácie derivácie funkcie.
 • Regulované funkcie.


    m.prof. RNDr. Marián Trenkler, CSc.
 • Latinské a magické obdĺžniky.
 • Grupy symetrií rovinných útvarov.
 • Geometria kružníc.
 • Symetrie okolo nás.


Po dohode s jednotlivými pracovníkmi katedry je možné vypísať tému magisterskej práce podľa záujmu študenta.Témy rigoróznych prác
    RNDr. Martin Billich, PhD.
 • Dôkazové úlohy v geometrii.
 • Geometrické zobrazenia s podporou programu GeoGebra vo vyučovaní matematiky.


    Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
 • Miera a integrál.
 • Zobrazenia a matematické štruktúry.
 • Základy teórie pravdepodobnosti.


    Doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
 • Využitie IKT vo vyučovaní matematiky na 2. stupni ZŠ podľa programu ISCED2.
 • Využitie IKT vo vyučovaní matematiky na 2. stupni ZŠ podľa programu ISCED2.


    PaedDr. Martin Papčo, PhD.
 • Fuzzy udalosť.


    RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
 • Dôkazové úlohy vo vyučovaní matematiky.
 • Logika a množiny na základných školách.
 • Relácie - univerzálny matematický nástroj.


Po dohode s jednotlivými pracovníkmi katedry je možné vypísať tému figoróznej práce podľa záujmu uchádzača.
 
pf.ku.sk