doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.    Pracovné zaradenie: docent

    Kancelária: č. 245

    e-mail: jan.guncaga@ku.sk taktoPoslať e-mail

    Konzultačné hodiny: utorok 11.15 - 12.15 , streda 13:00 - 15:00


 

Vzdelanie • magisterské (Mgr.)
  Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov (1997)
  Odbor matematika - fyzika
  Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 • doktorské (rigorózne, PaedDr.)
  Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov (2002)
  Odbor matematika
  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

 • doktorandské (PhD.)
  Teória vyučovania matematiky (2004)
  Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 • habilitačné konanie (doc.)
  matematika a informatické vedy (2010)
  Prírodovedecká a technologická fakulta Univerzity Debrecen, MaďarskoZahraničné prednášky

 
math.ku.sk