PRVÁ ČASŤ PRÍSPEVKOV

Bálint Ľudovít: Súčasný stav a perspektíva regulácie matematického vzdelávania pedagogickými prostriedkami
Burjan vladimír: Diagnostikovanie úrovne matematických vedomostí ziakov
Plocki Adam: Stochastický aspekt matematického vzdelávania - pravdepodobnosť v "matematike pre každého"
Riečan Beloslav: Ako ďalej s maturitným experimentom v matematike<BR>

DRUHÁ ČASŤ PRÍSPEVKOV

Bezáková Anna: Postavenie matematiky v inžinierskom vzdelávaní na technických univerzitách
Brincková Jaroslava, Růžičková Bronislava: Modelovanie poznávacieho procesu vo vyučovaní podobnosti na ZŠ
Gunčaga Ján: Motivačné úlohy vo vyučovaní logiky
Harminc Matúš: Druháci a počítači
Chvál Viliam: Racionálny študent
Jankech Andrej: Lineárna algebra v rôznych formách štúdia na technických vysokých školách
Klenovčan Pavel: Inovačné metódy vo vyučovaní matematiky
Kuruc Ján: Pytagorova veta
László Béla: Najmenší iniverzálny exponent vo vyučovaní matematiky
Lizoňová Denisa: Výtvarná geometria - aby použitie geometrie sledovalo aj výtvarné ciele
Matejdes Milan: Elementárne metódy derivovania
Mislivcová Viera: Aké sú vedomosti z matematiky?

TRETIA ČASŤ PRÍSPEVKOV

Pajtášová Marta: Súčasné problémy vo vyučovaní matematiky a deskriptívnej geometrie na vysokých školách v náväznosti na stredné školy
Pánek František: O niektorých aspektoch výuky matematiky na LF TU vo Zvolne
Paruleková Anna: Názornosť a abstrakcia vo vyučovaní matematiky
Pôbišová Mária: Lineárne programovanie nielen na ekonomickej fakulte
Prídavková Alena: Práca so žiakmi nadanými na matematiku v matematickom krúžku
Scholtzová Iveta: Kombinatorika na základnej škole
Vrábelová Marta: Štatistika v učiteľskom štúdiu matematiky