Matematika v škole dnes a zajtra

30. august - 1. september 2004


Obsah stránky
Zoznam účastníkov konferencie

 1. Silvia Ácsová, Mgr.
 2. Martin Billich, RNDr.
  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok
  e-mail: Martin.Billich@fedu.ku.sk
 3. Marta Bednárová, Mgr.
  ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec
 4. Daniela Brčeková, Mgr.
  SZŠ M.T.Schererovej, Ružomberok
 5. Dáša Černá, RNDr.
  ZŠ Koperníková 24, Hlohovec
 6. Martina Dlholucká, Mgr.
  ZŠ R. Dilonga, Trstená
  e-mail: zsdilong@zsdilong.sk
 7. Stanislav Domoradzki, Dr.
  Instytut Matematyki, Universytet Rzeszowski, Poľsko
  e-mail: domoradz@atena.univ.rzeszow.pl
 8. Dagmar Dutková, Mgr.
  SPŠ, Scota Viatora, Ružomberok
  e-mail:dutkova@pobox.sk
 9. Ružena Fodorová, Mgr.
  SOU, Bystrická cesta 2, Ružomberok
  e-mail: rfodorova@hotmail.com
 10. Roman Frič, Doc., RNDr., DrSc.
  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok
  e-mail: fric@saske.sk
 11. Helena Glodžáková, Ing.
  ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany
  e-mail: zspsksmi@zspsksmi.sk
 12. Andrea Goliašová, Mgr.
  Gymnázium a ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava
  e-mail: sandrea@pobox.sk
 13. Ján Gunčaga, PaedDr.
  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok
  e-mail: Jan.Guncaga@fedu.ku.sk, 0908 220253
 14. Ingrid Hehejiková, Mgr.
  Evanjelické gymnázium Juraja Trnavského, Liptovský Mikuláš
  e-mail: ihehejikova@email.cz
 15. Klement Hrkota, RNDr.
  Trenčianska Univerzita AD, Trenčín
 16. Jarmila Jarošová, Mgr.
  CZŠ sv. apoštola Pavla, Sihelné
 17. Veronika Jasenčáková, Mgr.
  Spojená špeciálna škola internátna Jána Vojtáššáka, Levoča
  e-mail: jasencv@orangemail.sk
 18. Vladimír Jodas, RNDr.
  Štátny pedagogický ústav Bratislava
  e-mail: vladimir.jodas@statpedu.sk
 19. Helena Kamanová, sr. Judith, Mgr.
  Gymnázium sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom
  e-mail:mailto:helenajudith@centrum.sk
 20. Dáša Klocoková, RNDr.
  SPŠP, HA a ŠG, Slančíkovej 2, Nitra
  e-mail: dklocokova@email.cz
 21. Jan Kopka, Prof., RNDr., CSc.
  Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem, Česká republika
  e-mail: kopkaj@pf.ujep.cz
 22. Lilla Koreňová, PaedDr.
  MCMB, Bratislava
  e-mail: korenova@mcmb.sk
 23. Melánia Kuľbagová, Mgr.
  ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany
  e-mail: zspsksmi@zspsksmi.sk
 24. Eva Kuniková, Mgr.
  CZŠ R. Dilonga, Trstená
  e-mail: zsdilong@zsdilong.sk
 25. Ján Kuruc, RNDr.
  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok
 26. István Lenárt, Dr.
  ELU Budapešť, Maďarsko
  e-mail: ilenart@cs.elte.hu
 27. Katarína Lendelová, Mgr.
  FPV UMB, Banská Bystrica
  e-mail: lendelova@fpv.umb.sk
 28. Marta Lofflerová, Mgr.
  ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec
 29. Beata Ľubová, Mgr.
  CZŠ sv. apoštola Pavla, Sihelné
 30. Martin Mastiš, Mgr.
  SPŠ, Ružomberok
 31. Adriana Miklová, Mgr.
  G a ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava
 32. Iveta Molnárová, RNDr.
  Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
  e-mail: imolnar@valm.sk
 33. Michal Munk, RNDr.
  PF UKF, Nitra
  e-mail:mmunk@ukf.sk
 34. Martin Papčo, Mgr.
  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok
  e-mail: papco@fedu.ku.sk
 35. Adam Plocki, Prof., Dr.
  Akademia pedagogiczna, Krakow, Poľsko
  e-mail: adplocki@wsp.krakow.pl
 36. Anna Rybak, Dr.
  Instytut Informatyki, Uniwersytet v Biáupustoku, Poľsko
  e-mail: aniar@klub.chip.pl
 37. Janka Sýkorová, Mgr.
  ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok
  e-mail: zs.sladkovicova.rk@stonline.sk
 38. Imrich Suchý, PaedDr.
  ZŠ Nemešany
 39. Zdenko Takáč, RNDr.
  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok
  e-mail: takac@fedu.ku.sk
 40. Štefan Tkáčik, RNDr.
  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok
  e-mail: Stefan.Tkacik@fedu.ku.sk
 41. Marián Trenkler, Doc., RNDr.
  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok
  e-mail: Marian.Trenkler@fedu.ku.sk, 0908 659840
 42. Ivona Valentová, Mgr.
  ZŠ Hnúšťa, Nábr. Rimavy
  e-mail: ivonkavalentova@pobox.sk
 43. Jana Vančová, Mgr.
  ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa
  e-mail: zscmsl@sl.slnet.sk
 44. Monika Žilková, Mgr.
  FPV UKF, Nitra
  e-mail: mzilkova@ukf.sk, 0908 045605


  (0bsah)


V rámci konferencie sa uskutočnili tvorivé dielne:


Zoznam prednášok Konferencie

 1. Silvia Ácsová
  Kedy a ako vyučovať pravdepodobnosť a štatistiku na ZŠ a SŠ.
 2. Stanislav Domoradzki
  Subjectivity of pupil on maths lessons
 3. Dagmar Dutková
  Prínos prezentácií, ako formy výkladu vo vyučovaní matematiky
 4. Dušan Jedinák
  Matematika v stredoveku na česť a slávu Božiu
 5. Vladimír Jodas
  Pracovné listy - Konštruktívny spôsob používania informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní
 6. Klement Hrkota
  Námet na seminárne formy vyučovania kombinatoriky na gymnáziách
 7. Dáša Klocoková
  Počítač ako motivačný a efektívny prvok vo vyučovaní matematiky
 8. Jan Kopka
  Ukázky strategií při řešení problémů
 9. Lilla Koreňová
  Niekoľko modelov využitia IKT vo vyučovaní matematiky ZŠ a SŠ
 10. Katarína Lendelová
  Metóda Monte Carlo a geometrická pravdepodobnosť
 11. Iveta Molnárová
  Možnosti použitia chí-kvadrát testu v exceli
 12. Michal Munk
  Testovanie schopnosti aplikovať štatistické metódy
 13. Marián Trenkler
  O rigoróznych prácach
 14. Ivona Valentová
  Rozvoj matematického myslenia a tvorba www stránok pre žiakov 1. stupňa ZŠ
 15. Monika Žilková
  Ohodnotenie pravdepodobnosti alebo "je hra spravodlivá"?


  (0bsah)Last revision - September 7, 2004