RNDr. Štefan Tkačik PhD. stefan.tkacik@ku.sk 044/4320 961, kl. 351


PUBLIKÁCIE


ACB Vedecké práce a učebnice vydané v domácich vydavateľstvách


ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch a zborníkoch

 • TKAČIK Š.: Grécka matematika II
  Disputationes Scientificae, Ružomberok, 2005, ročník V, číslo 3
  ISSN 1335 - 918 - 5, s. 69 - 82
 • TKAČIK Š.: Grécka matematika I
  Disputationes Scientificae, Ružomberok, 2005, ročník V, číslo 2
  ISSN 1335 - 918 - 5, s. 8 - 14
 • TKAČIK Š.: Porovnanie Daganzovej stratégie s dĺžkou optimálnej cesty pri riešení TSP v E2 metrike
  Disputationes Scientificae, Ružomberok, 2003, ročník III, číslo 4
  ISSN 1335 - 918 - 5, s. 94 - 96
 • TKAČIK Š.: Modification of Daganco strategy for solving TPS
  In: Studies of the Faculty of management science and informatics, 1997, volume 6, p. 85 - 96

AEG Vedecké práce v zborníkoch z medzinárodných konferencií

 • TKAČIK Š.: Spojitosť a limity trochu inak
  In: Zborník konferencie Setkání kateder matematiky České a Slovenské republiky připravující budoucí učitele, Ústí nad Labem, 2004, s. 85 - 89.

AEG Vedecké práce v zborníkoch z domácich konferencií

 • GUNČAGA J., TKAČIK Š.,: Limita a spojitosť funkcie v bode
  In: 37. konferencia slovenských matematikov, 2005, Jasná pod Chopkom, ISBN 80 - 8070 - 484 - 8, s. 23-24
 • TKAČIK Š.: Využitie zhlukovej analýzy pri riešení problému obchodného cestujúceho pomocou Daganzovej stratégie
  In: The 2ND International conference on Applied Mathematics and Informatics at Universities 2002, Trnava
  ISBN 80 - 227 - 1752 - 5, s. 69-76
 • TKAČIK Š.: A Continuous Approximation of the Traveling Salesman Tour Length in Different Metrics
  In: The 1ST International conference on Applied Mathematics and Informatics at Universities 2001, Gabčíkovo
  ISBN 80 - 227 - 1568 - 9, s. 134-141

DAI Kvalifikačné práce

 • TKAČIK, Š.: Matematické modely v teórií portfólia
  Košice PF UPJŠ 1995, 45 s. (diplomová práca)
 • TKAČIK, Š.: Riešenie problémov okružných jázd metódami spojitej aproximácie
  Košice PF UPJŠ 2002, 21 s. (rigorózna práca)
 • TKAČIK, Š.: Metóda spojitej aproximácie pre riešenie problému okružných jázd
  Žilina 2004, 64s. (dizertačná práca)

© Štefan Tkačik, Katedra matematiky PF KU v Ružomberku