RNDr. Martin Billich, PhD.

Pracovné zaradenie: odborný asistent
       č. kancelárie: A243 (Ružomberok)
       Telefón: 044/4320 961
       e-mail: martin.billich@ku.sk
       Konzultačné hodiny:  po dohode (cez e-mail)

 

publikačná činnosťBILLICH, M.: Rovnice druhého stupňa v prostredí programu GeoGebra. In: Acta Mathematica Nitriensia. Vol. 4, No. 2 (2018), online, s. 1-8.

BILLICH, M.: GeoGebra and problems of tangent circles. In: Scientific Issues Jan Długosz University in Częstochowa, Mathematics XXII, Częstochowa 2017, s. 23-29.

BILLICH, M.: Pencils of Planes and Spheres in Problem Solving. In: Acta Mathematica Nitriensia. Vol. 1, No. 1 (2015), online, s. 57-62.

BILLICH, M.: The Area Method and Proving Plane Geometry Theorems. In: Current Trends in Analysis and Its Applications: proceedings of the 9th ISAAC Congress, Kraków 2013, Springer, 2015, s. 433-439.

BILLICH, M.: On pencils of linear and quadratic plane curves. In: Acta Mathematika 17, Zborník príspevkov z XII. nitrianskej matematickej konferencie 2014, FPV UKF Nitra, s. 29-34.

BILLICH, M. - TRENKLER M.: Zbierka úloh z geometrie. Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. - 181 s.

BILLICH, M.: Kužeľosečky v riešení úloh o dotykoch. In: Acta Mathematika 16, Zborník príspevkov z XI. nitrianskej matematickej konferencie 2013, FPV UKF Nitra, s. 31-36.

BILLICH, M.: Lineárna kombinácia a rovinné krivky v programe GeoGebra. In: Proceedings of Symposium on Computer Geometry SCG’2012, Vol. 21, STU Bratislava 2012, s. 17-21.

BILLICH, M.: Overovanie a dokazovanie planimetrických viet. In: Acta Mathematika 15, Zborník príspevkov z X. nitrianskej matematickej konferencie 2012, FPV UKF Nitra, s. 51-56.

BILLICH, M.: Synthetic proof style methods of constructive geometric statements. In: Proceedings of the 31th Conference on Geometry and Graphics 2011, VŠ Báňská, TU Ostrava, s. 33-41.

BILLICH, M.: Computer proofs in plane geometry. In: Scientific Issues, Mathematics XVI, Czestochowa 2011, s. 197-204.

BILLICH, M.: Metóda obsahu v dokazovaní viet elementárnej geometrie. In: Proceedings of Symposium on Computer Geometry SCG’2011, Vol. 20, STU Bratislava, s. 17-22.

BILLICH, M.: Deduction and proving of geometric statements in interactive geometry environment. South Bohemia Mathematical Letters, Volume 18, (2010), No. 1, s. 39-46.

BILLICH, M.: Zobrazenia zachovávajúce geometrické útvary. In: Scientific Issues, Teaching Mathematics II: Innovation, New Trends, Research, VERBUM Ružomberok, 2010, s. 9-12.

BILLICH, M.: Deduction and Proving of Geometric Statements in Interactive Geometry Environment. In: Proceedings of the 30th Conference on Geometry and Graphics 2010, MATFYZPRESS, UK Praha, s. 33-41.

BILLICH, M.: Úlohy o dotykoch v programe GeoGebra. In: Proceedings of Symposium on Computer Geometry SCG’2010, Vol. 19, STU Bratislava, s. 11-16.

BILLICH, M.: Verification of Geometric Statements in Dynamic Geometry Environment. Usta ad Albim BOHEMICA, ročník X, 2010, číslo 1, s. 1-7.

BILLICH, M.: Some remarks on mappings that preserve unit distance. In: Scientific Issues, Mathematics XIV, Czestochowa 2009, s. 7-11.

BILLICH, M.: On non-isometric distance one preserving mappings. In: Scientific Issues, Mathematica III, Ružomberok, PF KU 2009, s. 5-9.

BILLICH, M.: Program WinGCLC vo vyučovaní kužeľosečiek. In: Proceedings of Symposium on Computer Geometry SCG’2009, Vol. 18, STU Bratislava, s. 5-11.

BILLICH, M.: Circle inversion and problems on tangent circles. In: Proceedings of International Congress IMEM 2009, Catholic University in Ružomberok, 2009, s. 492-496.

BILLICH, M. - TRENKLER M.: Zbierka úloh zo syntetickej geometrie. Katolícka univerzita, Ružomberok 2009.

BILLICH, M.: The use of geometric place in problem solving . In: Scientific Issues, Teaching Mathematics: Innovation, New Trends, Research, Ružomberok, PF KU 2008, s. 7-14.

BILLICH, M.: Mappings preserving some distances. In: Scientific Issues, Mathematics XIII, Czestochowa 2008, s. 9-14.

BILLICH, M.: O dotýkajúcich sa kružniciach. In: Matematika v škole dnes a zajtra. Zborník konferencie, Ružomberok, PF KU 2007, s. 13-17.

BILLICH, M.: Notion of distance for Euclidean plane. In: Scientific Issues, Mathematics XII, Czestochowa 2007, s. 11-16.

BILLICH, M.: O vzdialenosti trochu inak. In: Zborník prednášok z týždňa európskej vedy, Pedagogická fakulta KU, Ružomberok 2007, s. 45-50.

BILLICH, M.: Lineárna kombinácia v úlohách analytickej geometrie. In: Matematika v škole dnes a zajtra. Zborník konferencie, Ružomberok, PF KU 2006, s. 14-18.

BILLICH, M. - TRENKLER M.: Zbierka úloh z analytickej geometrie. Pedagogická fakulta KU, Ružomberok 2006.

BILLICH, M.: Elementárne euklidovské konštrukcie. In: Zborník prednášok z týždňa európskej vedy, Pedagogická fakulta KU, Ružomberok 2006, s. 7-12.

BILLICH, M.: Zobrazenia zachovávajúce vzdialenosť. Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. C, 2005, no. 9, s. 18-22.

BILLICH, M.: Solving Quadratic Equations. In: Proceedeings of the XIIth Czech-Polish-Slovak Mathematical School, Hluboš 2005, s. 88-92.

BILLICH, M.: Špeciálne prípady Apolloniovych úloh In: Matematika v škole dnes a zajtra. Zborník konferencie, Ružomberok, PF KU 2005, s. 23 - 27.

BILLICH, M.: O riešení kvadratickej rovnice. In: Matematika v škole dnes a zajtra. Zborník konferencie, Ružomberok, PF KU 2004, s. 8- 10.

BILLICH, M: Použitie zväzkov priamok a kružníc pri riešení úloh. In: Disputationes Scientificae, KU Ružomberok, 2003, roč. 3, č.2, s. 47-53.

BILLICH, M: On the hyperbolic distance space. Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. C, 2002, no. 6, pp. 11-15.

BILLICH, M: Transformations preserving unit distance. Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. C, 2001, no. 5, pp. 11-15.

BILLICH, M.: Metódy riešenia konštrukčných úloh. In: Matematika v škole dnes a zajtra. Zborník konferencie, Ružomberok, PF KU 2001, s. 46-51.
 
pf.ku.sk