RNDr. Martin Billich, PhD.

Pracovné zaradenie: odborný asistent
       č. kancelárie: PP302
       Telefón: 044/4320 961
       e-mail: martin.billich@ku.sk
       Konzultačné hodiny:  po dohode (cez e-mail)

 

Matematika 1 

 

 

 Informačný list predmetu . . .               Okruh otázok na skúšku . . . 
 
 Poznámky k prednáškam  locked files
    1. Funkcie jednej reálnej premennej Function of one variable
    2. Postupnosti Sequences
    3. Limita a spojitos funkcie Limit and continuity of function
    4. Derivácia funkcie Derivative of function
    5. Priebeh funkcie Function Behaviour
    6. Aplikácie diferenciálneho počtu Application of Derivatives
    7. Lineárna algebra. Vektory Linear Algebra. Vectors
    8. Sústavy lineárnych rovníc . . . ( Matematika 2)
 
 Materiály k cvičeniam   locked files
    C-1C-2C-3C-4C-5C-6C-7C-8
 
 Mat-linky (odporúčané) - symbolab.com a geogebra.org

 

Matematika  2

 

 

Informačný list predmetu . . .                   Okruh otázok na skúšku . . . 
 
 Poznámky k prednáškam  locked files 
    1. Matice. Determinanty
    2. Sústavy lineárnych rovníc
    3. Funkcie dvoch premenných. Parciálne derivácie
    4. Aplikácie funkcie dvoch premenných
    5. Neurčitý integrál
    6. Určitý integrál
    7. Aplikácie určitého integrálu
    8. Diferenciálne rovnice
 
 
 

 

 

 

 

pf.ku.sk