RNDr. Martin Billich, PhD.

Pracovné zaradenie: odborný asistent
       č. kancelárie: PP302
       Telefón: 044/4320 961
       e-mail: martin.billich@ku.sk
       Konzultačné hodiny:   utorok 12.00 - 13.00, alebo po dohode (cez e-mail)

 

Matematika 1 

 

 

 Informačný list predmetu . . .               Okruh otázok na skúšku . . . 
 
 Poznámky k prednáškam  locked files
    1.  Funkcie jednej reálnej premennej. . . Funkcie jednej reálnej premennej  / Function of one variable. . . Function of one variable
    2.  Postupnosti. . . Postupnosti  / Sequences. . . Sequences
    3.  Limita a spojitosť funkcie. . . Limita a spojitosť funkcie / Limit and continuity of function. . . Limit and continuity of function
    4.  Derivácia funkcie. . . Derivácia funkcie / Derivative of function. . . Derivative of function
    5.  Priebeh funkcie. . . Priebeh funkcie / Function Behaviour. . . Function Behaviour
    6.  Aplikácie diferenciálneho počtu. . . Aplikácie diferenciálneho počtu / Application of Derivatives. . . Application of Derivatives
    7.  Lineárna algebra. Vektory. . . Lineárna algebra. Vektory / Linear Algebra. Vectors. . . Linear Algebra. Vectors
    8.  Sústavy lineárnych rovníc. . . ( Matematika 2)
 
 Materiály k cvičeniam  locked files
    C-1C-2C-3C-4C-5C-6C-7;  C-8; 
 
 Mat-linky (odporúčané) - symbolab.com a geogebra.org

 

Matematika  2

 

 

Informačný list predmetu . . .                   Okruh otázok na skúšku . . . 
 
 Poznámky k prednáškam  locked files 
    1. Matice. Determinanty. . .
    2. Sústavy lineárnych rovníc. . .
    3. Funkcie dvoch premenných. Parciálne derivácie. . .
    4. Aplikácie funkcie dvoch premenných . . .
    5. Neurčitý integrál . . . Neurčitý integrál
    6. Určitý integrál . . . Určitý integrál
    7. Aplikácie určitého integrálu . . . Aplikácie určitého integrálu
    8. Diferenciálne rovnice . . . Diferenciálne rovnice
 
 
 

 

 

 

 

pf.ku.sk