RNDr. Martin Billich, PhD.

Pracovné zaradenie: odborný asistent
       č. kancelárie: 302 (Poprad)
       Telefón: 052/3811 567
       e-mail: martin.billich@ku.sk
       Konzultačné hodiny: pondelok 7.40 - 8.40 (PP), alebo po dohode (cez e-mail)

 

Matematika 1 

 

 

 Informačný list predmetu . . .               Okruh otázok na skúšku . . . 
 
 Poznámky k prednáškam  locked files
    1. Funkcie jednej reálnej premennej Function of one variable
    2. Postupnosti Sequences
    3. Limita a spojitos funkcie Limit and continuity of function
    4. Derivácia funkcie Derivative of function
    5. Priebeh funkcie Function Behaviour
    6. Aplikácie diferenciálneho počtu Application of Derivatives
    7. Lineárna algebra. Vektory Linear Algebra. Vectors
    8. Sústavy lineárnych rovníc . . . ( Matematika 2)
 

 

Matematika  2

 

 

 Informačný list predmetu . . .                   Okruh otázok na skúšku . . . 
 
 Poznámky k prednáškam  locked files 
    1. Matice. Determinanty Matice. Determinanty
    2. Sústavy lineárnych rovníc Sústavy lineárnych rovníc
    3. Funkcie dvoch premenných. Parciálne derivácie Funkcie dvoch premenných. Parciálne derivácie
    4. Aplikácie funkcie dvoch premenných Aplikácie funkcie dvoch premenných
    5. Neurčitý integrál Neurčitý integrál
    6. Určitý integrál Určitý integrál
    7. Aplikácie určitého integrálu Určitý integrál
    8. Diferenciálne rovnice Diferenciálne rovnice
 
 Mat-linky (odporúčané) - symbolab.com a geogebra.org
 Úlohy (výber 2018)  locked files
     U-1U-2U-3U-4U-5U-6U-7U-8
 

 

 

 

 

pf.ku.sk