RNDr. Martin Billich, PhD.

Pracovné zaradenie: odborný asistent
       č. kancelárie: A243 (Ružomberok)
       Telefón: 044/4320 961
       e-mail: martin.billich@ku.sk
       Konzultačné hodiny:  štvrtok 11.50 - 12.50 (RK), alebo po dohode (cez e-mail)

 

Vyučované predmety (2018/2019)

  
Ružomberok:  Geometria 1, 2
   Geometria (rozširujúce štúdium)
   Syntetická geometria
   Zobrazovacie metódy v geometrii
 
Poprad:  Matematika 1, 2 (Manažment) 
  

Geometria 2  (bc.)

 
Informačný list predmetu . . .                  Okruh otázok na skúšku . . . 
Poznámky k prednáškam locked files
    1. Trojuholník. Obsah trojuholníka. Trigonometrické vety . . . Trojuholník. Obsah trojuholníka
    2. Afinné zobrazenie. Asociované zobrazenie . . . Afinné zobrazenie. Asociované zobrazenie
    3. Analytické vyjadrenie afinného zobrazenia . . . Analytické vyjadrenie afinného zobrazenia
    4. Podpriestory samodružných útvarov a samodružné smery. Dilatácie . . . Samodružné prvky. Dilatácie
    5. Zhodné zobrazenia . . . Zhodné zobrazenia
    6. Analytické vyjadrenie zhodností v rovine a priestore . . . Zhodnosti v rovine a priestore
    7. Podobné zobrazenia . . . Podobné zobrazenia
    8. Množiny bodov v euklidovskej rovine definované pomocou vzdialenosti . . . Množiny bodov definované pomocou vzdialenosti
    9. Všeobecná rovnica kužeľosečky. Regulárne a singulárne kužeľosečky . . . Regulárne a singulárne kužeľosečky
   10. Kvadratické plochy - kužeľové, valcové, rotačné . . . Kvadratické plochy
 

Geometria 1  (rozširujúce štúdium)

 
Informačný list predmetu . . .               Okruh otázok na skúšku . . .
Poznámky k prednáškam locked files
    1. Afinný priestor. Afinné podpriestory . . . Afinný priestor
    2. Vzájomná poloha afinných podpriestorov. Priečka mimobežiek . . . Vzájomná poloha podpriestorov
    3. Zväzky a trsy nadrovín . . . Zväzky a trsy nadrovín
    4. Deliaci pomer. Konvexné množiny. Trojuholník . . . Deliaci pomer. Konvexné množiny
    5. Zmena sústavy súradníc. Orientovaný afinný priestor . . . Orientovaný afinný priestor
    6. Vektorové priestory so skalárnym súčinom . . . Vektorové priestory so skalárnym súčinom
    7. Euklidovský priestor. Vzdialenosti a odchýlky podpriestorov . . . Euklidovský priestor
    8. Afinné zobrazenie. Asociované zobrazenie. Analytické vyjadrenia . . . Afinné zobrazenie
    9. Podpriestory samodružných útvarov a samodružné smery . . . Podpriestory samodružných útvarov
   10. Zhodné zobrazenia. Analytické vyjadrenie zhodností v rovine (klasifikácia) . . . Zhodné zobrazenia
   11. Podobné zobrazenia. Podobnosti v rovine. Rovnoľahlosť . . . Podobné zobrazenia
 

  
 
 

 
pf.ku.sk