RNDr. Martin Billich, PhD.

Pracovné zaradenie: odborný asistent
       č. kancelárie: A243
       Telefón: 044/4320 961
       e-mail: martin.billich@ku.sk
       Konzultačné hodiny:  po dohode (cez e-mail)

 

Vyučované predmety (2018/2019)

  
Ružomberok:  Geometria 1, 2
   Geometria (rozširujúce štúdium)
   Syntetická geometria
   Zobrazovacie metódy v geometrii
 
Poprad:  Matematika 1, 2 (Manažment) 
  

Geometria 1  (bc.)

 
Informačný list predmetu . . .                  Okruh otázok na skúšku . . . 
Poznámky k prednáškam locked files
    1. Afinný priestor . . . Afinný priestor
    2. Afinné podpriestory . . . Afinné podpriestory
    3. Vzájomná poloha afinných podpriestorov . . . Vzájomná poloha afinných podpriestorov
    4. Priečka mimobežiek . . . Priečka mimobežiek
    5. Zväzky a trsy nadrovín . . . Zväzky a trsy nadrovín
    6. Deliaci pomer. Konvexné množiny . . . Deliaci pomer. Konvexné množiny
    7. Zmena sústavy súradníc. Orientovaný afinný priestor . . . Zmena sústavy súradníc. Orientovaný afinný priestor
    8. Vektorové priestory so skalárnym súčinom . . . Vektorové priestory so skalárnym súčinom
    9. Euklidovský priestor. Vzdialenosti a odchýlky podpriestorov . . . Euklidovský priestor. Vzdialenosti a odchýlky podpriestorov
 

Geometria 2  (rozširujúce štúdium)

 
Informačný list predmetu . . .                   Okruh otázok na skúšku . . . 
Poznámky k prednáškam locked files
    1. Hilbertov axiomatický systém. Mnohouholníky . . . Hilbertov axiomatický systém. Mnohouholníky
    2. Zhodné zobrazenia v rovine. Kompozícia osových súmerností . . . Zhodné zobrazenia v rovine. Kompozícia osových súmerností
    3. Zhodnosť trojuholníkov. Trojuholníková nerovnosť . . . Zhodnosť trojuholníkov. Trojuholníková nerovnosť
    4. Kolmosť a rovnobežnosť priamok . . . Kolmosť a rovnobežnosť priamok
    5. Proporcionálne úsečky. Podobnosť. Rovnoľahlosť . . . Proporcionálne úsečky. Podobnosť. Rovnoľahlosť
    6. Kružnica a jej časti . . . Kružnica a jej časti
    7. Rovnoľahlosť kružníc . . . Rovnoľahlosť kružníc
    8. Konštrukčné a dôkazové úlohy . . . Konštrukčné a dôkazové úlohy
 

Syntetická  geometria

 
Informačný list predmetu . . .                  Okruh otázok na skúšku . . . 
 
Poznámky k prednáškam locked files
    1. Zhodné zobrazenia . . .
    2. Axiomatická výstavba geometrie . . .
    3. Axiómy zhodnosti. Zhodnosť trojuholníkov . . .
    4. Kolmosť. Rovnobežnosť. Spojitosť . . .
    5. Konštrukčné a dôkazové úlohy . . .
    6. Podobnosť. Rovnoľahlosť . . .
    7. Geometria kružnice . . .
    8. Mocnosť bodu vzhľadom na kružnicu . . .
    9. Rovnoľahlosť kružníc . . .
   10. Kružnicová inverzia . . .                    Úlohy v GeoGebre . . .
 
    

Zobrazovacie metódy v geometrii

 
Informačný list predmetu . . .                  Okruh otázok na skúšku . . . 
Poznámky k prednáškam locked files
    1.
    2.
         
 
 
 
pf.ku.sk