RNDr. Martin Billich, PhD.

Pracovné zaradenie: odborný asistent
       č. kancelárie: A243
       Telefón: 044/4320 961
       e-mail: martin.billich@ku.sk
       Konzultačné hodiny:  štvrtok 13.30 - 15.00, alebo po dohode (cez e-mail)

 

Vyučované predmety (2016/2017)

  
Ružomberok:  Matematika
   Metódy riešenia matematických úloh
   Geometria 2 (rozširujúce štúdium)
 
Poprad:  Matematika 1, 2 (Manažment) 
  

Matematika

 
Informačný list predmetu . . .  
 
Cvičenia: C01; C02; C03; C04; C05;          Výsledky: 14.12.2016
 
 

METÓDY  RIEŠENIA  MATEMATICKÝCH  ÚLOH

 
Informačný list predmetu . . .  
  
Jan Kopka, Petr Vopěnka: Metody řešení matematických úloh . . .  
 

geometria  2

 
Okruh otázok na skúšku (nformačný list) . . .   
Poznámky k prednáškam locked files
     1. Zhodné zobrazenia . . .
     2. Axiomatická výstavba geometrie. Mnohouholníky . . .
     3. Axiómy zhodnosti. Zhodnosť trojuholníkov . . .
     4. Kolmosť. Rovnobežnosť. Spojitosť . . .
     5. Konštrukčné a dôkazové úlohy . . .
     6. Podobnosť. Rovnoľahlosť . . .
     7. Geometria kružnice . . .
     8. Mocnosť bodu vzhľadom na kružnicu. Zväzky kružníc. . . .
     9. Rovnoľahlosť kružníc . . .
    10. Kužeľosečky . . .
         
 
 
 
pf.ku.sk