Príspevky

Príspevky by mali reflektovať hlavnú tému konferencie a jej oblasti. Preferované budú príspevky výskumného charakteru. Akceptované a prezentované príspevky budú publikované v čísle časopisu "Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae" s ISSN. Toto číslo časopisu bude poslané na evaluáciu do MathEducDatabase.

Autori vybraných príspevkov korešpondujúcich s témou projektu VEGA 1/0440/15: "Geometrické koncepcie a miskoncepcie detí predškolského a školského veku", budú vyzvaní na rozšírenie svojich štúdií a po recenznom konaní budú publikované v monografii.

Príspevky zasielajte na mailove adresy: katarina@zilka.sk, jana.kopacova@ku.sk.