Úvod

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a Katedra matematiky, v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, si vás dovoľujú pozvať na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Poznávací proces v geometrii.

Konferencia sa bude konať v dňoch 21. – 22. júna 2016 v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na Hrabovskej ceste 1 (mapa) pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity doc. PaedDr. Tomáša Jablonského, PhD.

Cieľom konferencie je:

Rokovanie konferencie bude zohľadňovať nasledujúce oblasti:
  1. Geometrické predstavy detí predškolského a mladšieho školského veku
  2. Geometrické koncepcie a miskoncepcie žiakov a študentov základných a stredných škôl a metódy vyučovania geometrie
  3. Geometrická príprava budúcich učiteľov matematiky
  4. Aktuálne problémy vyučovania geometrie na rôznych stupňoch škôl

Konferenčné jazyky sú: slovenský, český, poľský a anglický.

Dôležité termíny:Vedecký výbor konferencie:

Organizačný výbor konferencie:

Finančná podpora konferencie: